<<หน้าหลัก>> <<เกี่ยวกับศูนย์ฯ>> <<เรื่องที่น่าสนใจ>> <<กิจกรรมของกรมที่ดิน>> <<แนะนำเว็บไซต์>>


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ในโอกาสเข้าเฝ้าถวานสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546

   
กรมที่ดิน   เรื่องใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ  
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ  

แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อบังคับกรมที่ดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน

โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552


โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสร้างราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสร้างราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสร้างราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของส่วนภูมิภาค

สรุปข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำผิดและการลงโทษทางวินัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551

แผนปฏิบัติงานสร้างราชการใสสะอาดและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

หนังสือโครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550

สถิติการดำนินการทางวินัย

หนังสือกรมที่ดินกับการแปลงวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ

แผนปฏิบัติงานสร้างราชการใสสะอาด และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ สู่การปฏิบัติของกรมที่ดิน"

ประมวลภาพ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ สู่การปฏิบัติของกรมที่ดิน" 

   ครั้งที่ 1  ภาคกลาง       ครั้งที่ 2  ภาคเหนือ      ครั้งที่ 3  ภาคใต

แนวทางเสริมสร้างป้องกันการกระทำผิดวินัย (ด้านทะเบียนที่ดิน)

สรุปข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำผิดและการลงโทษทางวินัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2549-มีนาคม 2550

แนวทางเสริมสร้างป้องกันการกระทำผิดวินัย (ด้านทะเบียนที่ดิน)

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2549

สรุปข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำผิดและการลงโทษทางวินัย ระหว่างเดือนเมษายน 2549-กันยายน 2549

สรุปข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำผิดและการลงโทษทางวินัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 - มีนาคม 2549

  เสียงจากพล.อ.เปรม "เงินไม่ใช่เครื่องชี้วัดของความดี"

  สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำงวดที่ 3

  หัวใจสำคัญของการให้บริการประชาชน คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

การประเมินบุคคลตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ. 2541

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 
 
 

 
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมที่ดิน
  เลขที่ 2 กรมที่ดิน ถ.พระพิพิธ  แขวงพระราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทร : 0-2222-0835,  0-2999-9999-9 : 271,336 FAX : 0-2223-7915  มท.9999 
  E-mail : dol_soonsongserm@dol.go.th