NLPC 

 

Email:mapping-center@dol.go.th

   
โครงสร้างองค์กร          
เกี่ยวกับ กมร., กิจกรรม    

 มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ

ผลดำเนินการ    

 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานการประชุม กมร.    

 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

กิจกรรม ศรช.          
เอกสารวิชาการ             
หน่วยงานในคณะกรรมการ กมร.