เกี่ยวกับสมาคม

 
เรื่องทั่วไป
 • สมาคมช่างสำรวจก่อตั้งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2522
 • นายกสมาคมช่างสำรวจคนที่  1  คือ  นายชูตระกูล  สุวรรณเกสร์  วาระดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2523 - 2525
 • นายกสมาคมช่างสำรวจคนปัจจุบัน  เป็นคนที่  16  คือ  นายไพโรจน์  เผือกวิไล  วาระดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2551 - 2553
 • ปัจจุบันสมาคมช่างสำรวจมีสมาชิกทั้งสิ้น  2444  คน
วัตถุประสงค์ของสมาคม
 • เพื่อเป็นศูนย์ติดต่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางมิตรภาพและการประกอบอาชีพระหว่างสมาชิก
 •  เพื่อส่งเสริมและศึกษาค้นคว้าวิทยาการในด้านการสำรวจ เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ ความชำนาญเข้าขั้นมาตรฐานวิชาการแผนใหม่
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างสำรวจ
 • เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมการอนามัย การกีฬา การบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจในกลุ่มสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมการกุศลสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับทางราชการในการประกอบกิจการสาธารณะอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
ทรัพย์สินของสมาคมช่างสำรวจ
 • ที่ดินเปล่าเนื้อที่  116  ตารางวา  ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซื้อเมื่อเดือนสิงหาคม 2537  
 • เงินสดในธนาคาร จำนวน  6.56  ล้านบาท
ระเบียบข้อบังคับของสมาคม  (คลิก)
รายชื่อสมาชิกสมาคมช่างสำรวจ  (คลิก)

 ..หน้าแรก