กิจกรรมของสมาคม

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมช่างสำรวจ

 
ครั้งที่ 1/2554  วันเสาร์ที่  26  มีนาคม 2554
ณ ห้องมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
08.00 - 08.30 น.         ลงทะเบียนสัมมนา พร้อมรับของที่ระลึก
08.30 - 09.00 น.         เปิดการสัมมนา โดยนายกสมาคมช่างสำรวจ (นายไพโรจน์ เผือกวิไล)

09.00 – 10.30 น.        สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ                                   

                                - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช่างรังวัดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                                - การสอบสวนไกล่เกลี่ยตาม ม.69ทวิ  (นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
10.30 – 10.45 น.        พักอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.        แนวทางการเตรียมตัวการเป็นพยาน และการตอบข้อซักถามในศาล
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.        การนำภาพถ่ายออร์โทสี มาใช้ในงานรังวัดเฉพาะราย (นายสมพงษ์ รัตนฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์)
14.30 - 14.45 น.        พักอาหารว่าง
14.45 – 17.00 น.        การเสวนาในหัวข้อ “การรังวัดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เกี่ยวข้องกับระเบียบและกฎหมายที่ดิน ในปัจจุบันอย่างไร"               
                                (นายไพโรจน์ เผือกวิไล, นายบุญสม วงษ์พันธุ์, นายสุรพล หรูวรรธนะ และนายสญชัย ชาญณรงค์) 
18.00 - 22.00 น.        เลี้ยงสังสรรค์
 

 ...หน้าแรก