ผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่  17

1.  นายไพโรจน์  เผือกวิไล  เป็็นนายกสมาคมช่างสำรวจ

2.  นายวันชัย  นันทสุรศักดิ์์  เป็นอุปนายกสมาคม

3.  นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง เป็นเลขานุการ 4.  นายไพรัตน์  รวีทรัพย์ไพศาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
5.  นายเชิดศักดิ์  อังสาชน เป็นนายทะเบียน 6.  นายดำรง ภูทัตโต เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน
7.  นายบุญสม  วงศ์พันธ์ เป็นวิชาการ 8.  นายสญชัย  ชาญณรงค์ เป็นวิชาการ
9.  นายสุรพล  หรูวรรธนะ เป็นวิชาการ 10.  นายเทพประสิทธิ์  สว่างศุข เป็นวิชาการ
11.  นายมนตรี  เพชรชะเอม เป็นวิชาการ 12.  นายมะดิง  ลีเดร์ เป็นประชาสัมพันธ์
13.  นายสันทัด  ชูสังข์ เป็นประชาสัมพันธ์ 14.  นายวิรัตน์  สุวรรณแก้ว เป็นประชาสัมพันธ์
15.  นายชลาคม  มีระเกตุ เป็นปฏิคม 16.  นายประวิทย์  จิตต์ปราณี เป็นผู้ช่วยปฏิคม
17.  นางวาปี  ศิลาอาสน์ เป็นเหรัญญิก 18.  นางรัตนาวดี  จตุภัทรกุล เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก
19.  นายพรชัย สัมมาวุฒธิ เป็นกีฬา 20.  นางมิ่งขวัญ  เมฆใหญ่ เป็นบรรณรักษ์
21.  นายประวิทย์  ขุนแขวง เป็นบันเทิง 22.  นายรัฐพงศ์  พงศ์ปฏิเมธ เป็นบันเทิง
23.  นายปิยะศักดิ์  สามัคคีวีระวัฒนะ เป็นบันเทิง 24.  นายอัครพร  สังโขบล เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
25.  นายสุชาติ  มานิกบุตร เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
 

คณะกรรมการชุดที่ 16

...หน้าแรก