งานวิชาการ

 
ในปัจจุบัน  กรมที่ดินโดยสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่มีโครงการนำร่องในการนำระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 
(RTK GPS Network)  มาใช้งาน  โดยกรมที่ดินได้รับงบประมาณในการจัดซื้อระบบโครงข่ายและได้ทำการสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
จำนวน  9  สถานี  คือสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนแยกบางพลี สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง สัตหีบและพนัสนิคม 
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  สาขาบ้านค่าย ส่วนแยกปลวกแดง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน  สำนักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม  สาขาบางเลน  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก  สาขาองครักษ์  และสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด 
เนื่องจากเทคโนโลยีการรังวัดดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่  ฉะนั้น  ช่างสำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำการรังวัดจำเป็นต้องศึกษา  เรียนรู้  รวมทั้ง 
ต้องมีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวข้องกับงานรังวัด  และแนวทางในการทำงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตดังกล่าว

 

 
           Flowchart การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ดินของสำนักงานที่่ดินเพื่อรองรับโครงกา่รพัฒนาระบบสารสนเทศ

           คู่มือ  แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลที่ดินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ..หน้าแรก