<< กลับหน้าหลัก >> อำนาจหน้าที่ >> โครงสร้างการบริหาร >> ระเบียบ คำสั่ง >> คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ >> ปัญหาและข้อวินิจฉัย >> บทความและสาระ

 


  
คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

 การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่นซึ่งได้มาโดยมรดก

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง มรดก

การจดทะเบียนจำนอง

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง จำนอง

การจดทะเบียนขาย

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ขาย

 การจดทะเบียนให้

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ให้

   การสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนด

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง การสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนด

 การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์

 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง  กรรมสิทธิ์รวม

 การจดทะเบียนบรรยายส่วน 

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง บรรยายส่วน

 การจดทะเบียนแลกเปลี่ยน 

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง แลกเปลี่ยน

 การจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย 

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง โอนตามกฎหมาย

 การจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

 การจดทะเบียนการจดทะเบียนบุริมสิทธิ์

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง บุริมสิทธิ

 การจดทะเบียนโอนตามคำสั่งศาล

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง โอนตามคำสั่งศาล

 การจดทะเบียนเวนคืน 

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง เวนคืน

 การจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรส 

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ลงชื่อคู่สมรส

 การจดทะเบียนแบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง แบ่งคืนทรัพย์สิน

 การจดทะเบียนโอนชำระค่าหุ้น 

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง โอนชำระค่าหุ้น

 การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเป็นของเทศบาล  

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง โอนจากสุขาภิบาลเป็นของเทศบาล

 การจดทะเบียนผู้ปกครองทรัพย์  

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ผู้ปกครองทรัพย์

 การจดทะเบียนขายฝาก  

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ขายฝาก

 การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒  

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

 การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗  

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ 

  การอายัดที่ดิน  

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง อายัดที่ดิน

 การจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีการห้ามโอนที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินที่ได้รับมาตามกฎหมาย  

  การจดทะเบียนเช่า 

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง เช่า

  การจดทะเบียนห้ามโอน

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ห้ามโอน

  การจดทะเบียนโอนให้ตัวการ

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง โอนให้ตัวการ

 การจดทะเบียนภาระจำยอม 

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ภาระจำยอม

  การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน 

   ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง สิทธิเหนือพื้นดิน

  การจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

  การจดทะเบียนสิทธิอาศัย 

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง สิทธิอาศัย

  การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน 

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง สิทธิเก็บกิน

  การมอบอำนาจ 

  ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง มอบอำนาจ

 ตัวอย่างการจัดทำคำขอฯ เรื่อง เบ็ดเตล็ด

คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 

แนววินิจฉัยข้อหารือของกรมที่ดิน ประเภทมรดก