พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

กฎกระทรวง 

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

ข้อกำหนดเกี่ยวการจัดสรรที่ดิน

ตัวอย่างข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตัวอย่างข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

ตัวอย่างแก้ไขข้อกำหนดฯ เรื่องที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ

ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549

ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550

ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2546)

ตัวย่างงบการเงินนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 

                                                

  หน้าต่อไป