หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

1.ที่ มท.0517.2/ว20336  ลว. 24 ก.ค. 2550 เรื่อง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

2.ที่ มท.0517.2/ว 25466 ลว. 5 ก.ย 2549 เรื่อง ปัญหาการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

3.ที่ มท.0517.2/ว 23496 ลว.17 ส.ค 2549 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)

4.ด่วนมาก ที่ มท 0517.2/ว 31748 ลว.20 ต.ค.2547 เรื่อง การตรวจสอบสิทธิในที่ดิน

5.ด่วนมาก ที่ มท 0517.2/ว 31749 ลว.20 ต.ค.2547 เรื่อง การจดแจ้งเป็นช่องว่างระหว่างแปลงที่ดิน

6.ด่วนที่สุด ที่ มท 0517.2/ว 34021 ลว. 10 พ.ย. 2547 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

7.ที่ มท 0517.2/ว 38746 ลว. 22 ธ.ค.2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีโครงการจัดสรรที่ดินโครงการเดียวกันมีพื้นที่ติดต่อระหว่าง 2 เขต

8.ที่ มท 0517.2/ว 29552 ลว.23 ก.ย 2548 เรื่อง การจดแจ้งการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

9.ที่ มท 0517.2/ว 37005 ลว.30 พ.ย.2548 เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลบ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

10.ที่ มท 0517.2/ว 37332 ลว.6 ธ.ค.2548 เรื่อง ปัญหาค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

11.ที่ มท 0517.2/ว 29552 ลว.23 ก.ย 2548 เรื่อง การจดแจ้งการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

12 ที่ มท.0517.2/ว 17147 ลว.23 มิถุนายน 2549 เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

13.ที่ มท.0517.2/ว 13190 ลว.9 พ.ค.2549 เรื่อง การจดแจ้งในโฉนดที่ดินจัดสรรส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ

14.ที่ มท.0517.2/ว 1760 ลว.26 พ.ค.2549 เรื่อง การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน

 หนังสือเวียน เกี่ยวกับอาคารชุด

1.ที่ มท 0517.3/ ว 27676 ลว. 15 ก.ย. 2547  เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามมาตรา 29  แห่ง พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522

2.ที่ มท.0517.3/ว 4160 ลว.5 เมย.2547 เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

3.ที่ มท.0517.3/ว26684 ลว.19 ก.ย.2546 เรื่อง หารือการจดทะเบียนระงับจำนองแล้วโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้แก่ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด

4.ที่ มท.0730/ว 22301 ลว. 10 ก.ย 2544 เรื่อง แนวทางปฏิบัติอาคารชุด

5.ที่ มท.0730/ว 00927 ลว. 15 ม.ค. 2544 เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

6.ที่ มท.0705/ว 19180 ลว. 26 มิ.ย. 2543 เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุดที่มิได้เสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.ที่ มท.0705/ว 30745 ลว. 28 ต.ค 2541 เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

8.ที่ มท.0705/ว 34733 ลว. 27 พ.ย. 2541 เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

9.ที่ มท.0605/ว 15713 ลว. 5 มิ.ย 2539 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด

10.ด่วนมาก ที่ มท.0605/ว 01960 ลว.24 ม.ค.2539 เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

11.ที่ มท.0605/ว 14498 ลว.15 มิ.ย.2538 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด

12.ที่ มท.0517.3/ว 17519  ลว.28 มิ.ย.2549 เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

หนังสือเวียน เกี่ยวกับการค้าที่ดิน      

1.  ที่ มท 0517.2/ว 4484 ลว.30 ธ.ค.2548 เรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งอนุญาตการขอค้าที่ดิน