​​​​​​เอกสารที่เกี่ยวข้อง​​

หนังสือ ลบ 0017.5/ว 489 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
 ---- Download ---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสาร ข้าราชการคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น พ.ศ.2560
 ---- Download ---- ​​