​ 

นายสุภกิณห์ แวงชิน.jpg

นายสุภกิณห์ แวงชิน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ 036 - 411 - 040