​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา "

ดาวน์โหลดบทเพลง สดุดีจอมราชา​​

ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม 
​​​​​Link Website ITA2561 จังหวัดลพบุรี​​​

​ประกาศจังหวัดลพบุรี​​

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห​น่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1- ​​เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า​​มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด 

2- มาตราการในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561​ 

3- คำกล่าวแสดงเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ (ITA)

4- เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดลพบุรี 

5- เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                          ​

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี