หน้าหลัก arrow ติดต่อ

กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  อ่านทั้งหมด...

  ค้นหาข้อมูลใน กจ.

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  คิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ กจ.
   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กจ.

  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2553
  ติดต่อ


  กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พิมพ์ อีเมล์

  กองการเจ้าหน้าที่  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  อาคารบี  ชั้น  3

   
   

  ตำแหน่ง

  ชื่อ - สกุล

  โทรศัพท์

  โทรสาร

  ภายใน

  หมายเหตุ

   

  ผู้อำนวยการกอง

  นายบุญช่วย  ผูกสี

  0 2141 5921

  0 2143 9080

  15921

   

   

   

   

  0 2141 5923

   

  15923

   

   

  ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

   

  หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

  นายอนันตร  ชัยสุนทร

  0 2141 5927

  0 2143 9080

  15927

   

   

  หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 1

  นางกัญญ์วณิช  ดำรงทวีศักดิ์ 

  0 2141 5928

   

  15928

   

   

  หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 2

  นายจักริน  จันทร์มณฑล

  0 2141 5929

   

  15929

   

   

  หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 3

  น.ส.จารุวรรณ   เกตุตระกูล

  0 2141 5930

   

  15930

   

   

  ธุรการฝ่าย

   

  0 2141 5931-2

   

  15931-2

   

   

  ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล

   

  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล

  นายประภัสร์  รื่นภาคเพ็ชร

  0 2141 5946

  0 2143 9084

  15946

   

   

  หัวหน้างานสรรหา

   

  0 2141 5947

   

  15947

   

   

  หัวหน้างานประเมินบุคคล

   

  0 2141 5948

   

  15948

   

   

  ธุรการฝ่าย

   

  0 2141 5949

   

  15949

   

   

  ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ

   

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติฯ

  นางเตือนจิตต์  วงษ์ศิลป์

  0 2141 5950

  0 2143 9085

  15950

   

   

  หัวหน้างานสวัสดิการ

  นายธีรวัฒน์  นำแสงวาณิช

  0 2141 5951

   

  15951

   

   

  หัวหน้างานบำเหน็จความชอบ

  นางวาสนา   อินทสุวาท

  0 2141 5952

   

  15952

   

   

  หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

  นายรพีพัทธ์  เหล่าประวัติกุล

  0 2141 5953

   

  15953

   

   

  งานสวัสดิการและการฌาปนกิจฯ

  น.ส.วิภาภรณ์  จ้อยรุ่ง

  0 2141 5954

   

  15954

   

   

  งานเงินเดือนและเครื่องราชฯ

  น.ส.กัลญา  ทวีโชค

  0 2141 5955

   

  15955

   

   

  งานทะเบียนประวัติ

  น.ส.พิทยาภรณ์  บุญหาญ

  0 2141 5956

   

  15956

   

   

  ธุรการฝ่าย

   

  0 2143 9085

   0 2143 9085

   

   

   

  กลุ่มงานวินัย

   

  หัวหน้ากลุ่มงานวินัย

  นางอรชร  วงศ์วาร

  0 2141 5933

  0 2143 9082

  15933

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 1

  นายจักรพันธ์  จันทรภูมิ

  0 2141 5936

   

  15936

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 2

  นางปรียา  มณีวรรณ

  0 2141 5934

   

  15934

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 3

  นายธวัชชัย  บุญแก้ววรรณ

   0 2141 5935

   

  15935

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 4

  นายเกียรติคุณ  พรหมเพชร

  0 2141 5937

   

  15937

   

   

  ธุรการกลุ่ม

   

  0 2141 5938-9

   

  15938-9

   

   

  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ

   

  หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ

  นายพินิจ  ปกป้อง

  0 2141 5940

  0 2143 9083

  15940

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 1

  น.ส.จินตนา  แสงวิมาน

  0 2141 5941

   

  15941

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 2

  นายสยาม  บุญยมัย

  0 2141 5942

   

  15942

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 3

  น.ส.ศิริกุล  ยุทธมานพ

  0 2141 5943

   

  15943

   

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 4

  น.ส.เพชรา  ทองคุ้ม

  0 2141 5944

   

  15944

   

   

  ธุรการกลุ่ม

   

  0 2141 5945

   

  15945

   

   

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

   

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  น.ส.กมลทิพย์   รุ้งแสงจันทร์

  0 2141 5924

   0 2143 9080

  15924

  เลขานุการ

   

  งานบริหารทั่วไป

   

  0 2141 5922

   

  15922

   

   

   

   

  0 2141 5925-6

   

  15925-6