หน้าหลัก

กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  อ่านทั้งหมด...

  ค้นหาข้อมูลใน กจ.

  เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  กรมที่ดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองการเจ้าหน้าที่
  บรรจุแต่งตั้ง/เลื่อน/ย้าย
  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ฝ่ายสรรหาฯ
  แบบฟอร์ม
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
  ตรวจสอบประวัติเครื่องราชฯ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ฌาปนกิจสงเคราะห์
  ความรู้บทบาทหญิงชาย
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  แบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง (Job Description)

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  คิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ กจ.
   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กจ.

  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2553
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พิมพ์ อีเมล์


  กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

  อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

   
   

  ตำแหน่ง

  ชื่อ - สกุล

  โทรศัพท์

  โทรสาร

  ภายใน

  หมายเหตุ

   

  ผู้อำนวยการกอง

  นายวิษณุ  ธันวรักษ์กิจ

  0 2141 5921

  0 2143 9080

  15921

   

  เลขานุการ

   

  0 2141 5923

  15923

   

  ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

   

  หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

  นายธนินทร์  บุญศรีโ่รจน์

  0 2141 5927

  0 2143 9081

  15927

   

  หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 1

  นางกัญญ์วนิช ดำรงทวีศักดิ์

  0 2141 5929

  15929

  สายทะเบียน

   

  หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 2

  0 2141 5928

  15928

   

  หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 3

  น.ส.จารุวรรณ เกตุตระกูล

  0 2141 5930

  15930

  สายช่างฯ

   

  ธุรการฝ่าย

  0 2141 5931-2

  15931-2

   

  ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

   

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติฯ

  นางเตือนจิตต์ วงษ์ศิลป์

  0 2141 5950

  0 2143 9085

  15950

   

  หัวหน้างานสวัสดิการ

  นายธีรวัฒน์ นำแสงวนิช

  0 2141 5951

  15951

   

  หัวหน้างานบำเหน็จความชอบ

  นางวาสนา อินทสุวาท

  0 2141 5952

  15952

   

  หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

  นายรพีพัทธ์ เหล่าประวัติกุล

  0 2141 5953

  15953

   

  งานสวัสดิการและการฌาปนกิจฯ

  0 2141 5954

  15954

   

  งานเงินเดือนและเครื่องราชฯ

  0 2141 5955

  15955

   

  ธุรการฝ่าย

  0 2141 5956

  15956

   

  ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล

   

  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล

  นายประภัสร์ รื่นภาคเพ็ชร

  0 2141 5946

  0 2143 9084

  15946

   

  หัวหน้างานสรรหา

  นายพบปภพ โมะเมน

  0 2141 5947

  15947

   

  หัวหน้างานประเมินบุคคล

  0 2141 5948

  15948

   

  ธุรการฝ่าย

  0 2141 5949

  15949

   

  กลุ่มงานวินัย

   

  หัวหน้ากลุ่มงานวินัย

  นางอรชร  วงศ์วาร

  0 2141 5935

  0 2143 9082

  15935

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 1

   

  0 2141 5936

  15936

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 2

  นางปรียา มณีวรรณ

  0 2141 5934

  15934

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 3

  นายธวัชชัย บุญเก้ววรรณ

  0 2141 5937

  15937

   

  หัวหน้ากลุ่มวินัย 4

  นายเกียรติคุณ พรหมเพชร

  0 2141 5933

  15933

   

  ธุรการกลุ่ม

  0 2141 5938-9

  15938-9

   

  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

   

  หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ

  นางเพ็ญงาม อัครเกษมพร

  0 2141 5940

  0 2143 9083

  15940

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 1

  นางอภิวรรณ สวัสดี

  0 2141 5941

  15941

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 2

  นายจักรพันธ์ จันทรภูมิ

  0 2141 5942

  15942

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 3

  น.ส.ศิริกุล ยุทธมานพ

  0 2141 5943

  15943

   

  หัวหน้ากลุ่มวางแผนอัตรากำลังฯ 4

  น.ส.เพชรา ทองคุ้ม

  0 2141 5944

  15944

   

  ธุรการกลุ่ม

  0 2141 5945

  15945

   

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

   

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  น.ส.กมลทิพย์ รุ้งแสงจันทร์

  0 2141 5924

  15924

  เลขานุการ

   

  ธุรการ

  0 2141 5922

  15922

   

  0 2141 5925-6

  15925-6