หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
นโยบายและแผนงาน
โครงการของ สจร.
องค์ความรู้
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)
ผลการดำเนินการของ สจร.
Download
รวม Link ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด/กรุงเทพฯ พิมพ์ อีเมล์

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร และฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้ระบบสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

 


เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดและกรุงเทพมหานครและฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ และอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน มีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้าฝ่ายรังวัด เจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๒๓๑ คน โดยสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้ดำเนินการร่วมกับสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่จัดโครงการสัมมนาดังกล่าว มีนายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) และวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดิน จังหวัดและกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
 
โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด/กรุงเทพฯ พิมพ์ อีเมล์
กรมที่ดินได้มีคำสั่ง ที่ ๔๖๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้าฝ่ายรังวัด เจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดและกรุงเทพมหานครและฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดและเข้ารับการสัมมนาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 

 


 
แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิมพ์ อีเมล์

แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรัอมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด และกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

download แบบตอบรับที่นี่!!!!
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ กบช. พิมพ์ อีเมล์

ด้วยกรมที่ดินจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) และคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ที เค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละจังหวัดมีจำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๒. หัวหน้าฝ่ายรังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด

๓. เจ้าหน้าที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

(ดูรายละเอียด ที่นี่!!!)
 
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล์      การประชุมคณะกรรมการบูรณาการ

การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

 


เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการฯ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร กรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ดิน ได้แก่ นายประทีป เจริญพร นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ ในส่วนของกรมที่ดินมีนายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยในการประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการในด้านต่างๆ ของ กบช. และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น

 
 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 148