หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
นโยบายและแผนงาน
โครงการของ สจร.
องค์ความรู้
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)
ผลการดำเนินการของ สจร.
Download
รวม Link ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดที่ดินและเข้าเยี่ยมอาการป่วยเจ้าหน้าที่หน่วยจัดที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิมพ์ อีเมล์ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดที่ดินและเข้าเยี่ยมอาการป่วย
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดที่ดินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่
จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


               เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายโศภนมิตร์ บุนนาค เลขานุการกรม เป็นผู้แทนอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยนายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ และนางสาวยาจิตต์ สีมาพลกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดที่ดินและเข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายประพุทธ วงศ์ษาพาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และนายทรงวุฒิ เจริญมณีกุล คนงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่หน่วยจัดที่ดินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลมหาราช และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของและเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ รายด้วย

 
 
แนวทางการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด พิมพ์ อีเมล์
                     คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด โดยให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ แต่ กบช. ที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี มิได้มีการจัดตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ เพื่อไม่ให้การดำเนินงานต้องสะดุดหยุดลง คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมที่ดินสนับสนุนงบประมาณไปพลางก่อน ซึ่งงบประมาณของในการดำเนินการตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติยังไม่ได้รับเงินงวดจากสำนักงบประมาณ ประกอบกับงบประมาณที่ กบช. ขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบการดำเนินงานของ กบช. ตลอดจนการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินทุกจังหวัด จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจุงหวัดดำเนินการตามแนวทาง กบช. ไปพลางก่อน เว้นแต่การดำเนินงานที่ต้องใช้งบประมาณให้ชะลอไว้จนกว่าจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด
 
หนังสือเวียน พ.ศ. ๒๕๕๖ พิมพ์ อีเมล์
 
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ พิมพ์ อีเมล์
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

 


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ในการประชุมมีที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน (นายสมคิด ศริ) เป็นประธาน นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ เป็นอนุกรรมการ นายถวัลย์ ทิมาสาร เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการอนุกรรมการ นายชัชวาล สมจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวาระสำคัญเกี่ยวการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบเพื่อการพัฒนา กรอบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินกรุงเทพมหานคร และการจัดส่งรายงานข้อมูลที่ดินจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการที่ดินกรุงเทพมหานคร


 

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 43 - 56 จาก 133