​       หนังสือเวียนปี ๒๕๑๘                                         

                                                                                                                                                       ย้อนกลับ  

1. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๐๐๐๐๓ ลงวันที่ ๒ ม.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและทางหลวง
2. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๐๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในใบรับเงินจากการไถ่ถอนขายฝาก     
3. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเงินทุน
4. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๑๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การโอนที่ดินชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์                   
5. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๐๒๐๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๑๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจัดจ้างคนงานในการปฏิบัติงาน
    รังวัดจัดรูปที่ดิน

6.ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๐๒๕๘๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๑๘ เรื่อง แบบหนังสือสัญญาจำนอง                                      
7. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๐๒๗๖๖ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การส่งแบบพิมพ์ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไปลงนาม
8. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๘๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๑๘ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                        
9. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๖๘๑๖ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                          
10. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๓๗๒๐ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๑๘ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอขายที่ดินที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้       
11. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๐๔๗๖๒ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๑๘ เรื่อง การจัดสรรที่ดินของเอกชน
12. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๐๕๓๕๓ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๑๘ เรื่อง เพิกถอน น.ส.๓ บางส่วนที่รุกล้ำเขตป่าสงวน                 
13. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๗๒๑๕ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๑๘ เรื่อง การจดทะเบียนขายที่ดินตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
    เช่านา พ.ศ.๒๕๑๗

14. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๐๗๓๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) บางส่วน      
     กรณีเจ้ง ส.ค.๑ ข้างเคียงจดป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า

15. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๑๘๒๕๔ ลงวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๑๘ เรื่อง วิธีเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
16. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๑๙๒๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๑๘ เรื่อง ข้าราชการลาอุปสมบท                                       
17. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๐๑๒๘ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๑๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการลงที่หมายเส้นโครงงานหมุดหลักฐาน
      แผนที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือจังหวัดสาขา พ.ศ. ๒๕๑๘

18. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๐๖๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๑๘ เรื่อง งานออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้กรมชลประทาน       
19. ที่ มท ๐๖๑๒/๕/๒๑๖๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินมีพินัยกรรม
20. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๑๐๖๙ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาแลกเปลี่ยน                    
21. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๒๐๘๔๒ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน
22. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๒๑๑๖๕ ลงวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินกรณีแจ้ง ส.ค.๑ ไว้จดป่า      
23. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๐๓๒๓๙ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในกรณีแจ้ง ส.ค.๑ ไว้
     จดป่า

24. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๒๒๑๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับใบมอบอำนาจ                         
25. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๒๓๒๑๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๑๘ เรื่อง หารือค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองเกี่ยวกับกลุ่ม
     เกษตรกร

26. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๓๙๖๖ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๑๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใสเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม        
27. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๓๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือรายการ
     จดทะเบียน

28. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๔๓๙๓ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินใน               
     เขตปฏิรูปที่ดิน

29. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๔๓๘๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตที่ดินสาธารณะ
30. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๒๕๓๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๑๘ เรื่อง นายสนั่น อาลีอิสเฮาะ ทำการจัดสรรที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต  
31. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๖๗๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๑๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจด
      ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด

32. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๒๖๙๑๗ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๑๘ เรื่อง ขอให้ส่งระวางแผนที่ที่ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
     เสร็จตามโครงการแล้ว

33. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๗๑๔๓ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๑๘ เรื่อง การสำรวจที่สาธารณประโยชน์และการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
34. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๗๖๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง               
35. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๘๗๘๘ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๑๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานที่ดินและกำหนดทุนทรัพย์ในการจดทะเบียน
     สิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน

36. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๘๘๔๖ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตในแม่น้ำลำคลองและทะเลภายในน่าน     
     น้ำไทย

37. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๘๙๔๑ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๑๘ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าจ้างคนงานรังวัด
38. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๙๐๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การลงชื่อในที่ดินราชพัสดุ                                
39. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๒๙๒๓๔ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๑๘ เรื่อง หารือการรังวัดแบ่งขายที่ดิน