​        หนังสือเวียนปี ๒๕๑๙                                         

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ  

1. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๕๐ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๑๙ เรื่อง หารือการรังวัดแบ่งขายที่ดิน
2. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดิน                                      
3. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การสั่งการเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจและการสั่งโอนมรดก
    ที่ดิน

4. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๒๑ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๑๙ เรื่อง การออก น.ส.๓ ก. สำหรับที่ดินราชพัสดุ                        
5. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๑๗๒ ลงวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๑๙ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน
6. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๐๑ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๑๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ                    
7. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๖๓๙ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๑๙ เรื่อง การกำหนดทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนขาย
8. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๗๗๙ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๑๙ เรื่อง การเก็บรักษาและการหมายเหตุใน ส.ค.๑ หรือ น.ส.๓ เมื่อได้ออก
   โฉนดที่ดินแล้ว

9. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๐๓๐๓๓ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๑๘ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
10. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๔๔๐๖ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การควบคุมจัดสรรที่ดินของเอกชน                               
11. ที่ มท ๐๖๐๙/๕๒๗๔ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การนับเวลาห้ามโอนโฉนดที่ดินอันสืบเนื่องมาจากใบจอง
12. ที่ มท๐๖๑๙/ว.๕๑๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีใบไต่สวน      
13. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดและแบ่งแยกที่ดิน
14. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๕๗๐ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๑๙ เรื่อง มอบอำนาจให้กรมชลประทานทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
15. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๖๔๗๑ ลงวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๑๙ เรื่อง ขอให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
16. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๙๙๔ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การนับอายุสัญญาขายฝากที่ดิน                                
17. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๘๘๑๕ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๘๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง      
19. ที่ มท ๑๘๐๓/๗๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและคัดหลักฐานที่ดิน
20. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๙๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวล          
     กฎหมายที่ดิน

21. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
     ล่าช้า

22. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๑๑๔๕๗ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การสอบสมรรถภาพของข้าราชการซึ่งขอลาป่วยในปีหนึ่ง          
     เกิน ๖๐ วัน

23. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๑๖๕๖ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การแก้ไขจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
24. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๒๐๓๙ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การรังวัดที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและทางหลวง              
25. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๒๑๙๐ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเก็บค่าธรรมเนียมที่ดิน
26. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๒๗๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นปี ๒๕๒๐                      
27. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๒๘๑๗ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่ถูกเขตทางน้ำ
     ชลประทาน

28. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๐๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                            
29. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๓๐๙๘ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การสอบสวนไกล่เกลี่ยกรณีมีผู้คัดค้านแนวเขตตามมาตรา
     ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

30. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๑๑๑ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๑๙ เรื่อง ให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดินใน   
     สำนักงานที่ดิน

31. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๔๘๑ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดแจ้งห้ามโอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่สืบเนื่องมาจาก
      ใบจอง

32. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๓๐๖ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง    
33. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๗๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การตรวจและการทำลายขีดฆ่าอากรแสดมป์
34. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๕๘๗๒ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ           
35. ที่ มท ๐๖๐๙/๓๖๐๔๕ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การดำเนินงานออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
36. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๕๘๔๕ ลงวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๑๙ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามความในมาตรา ๙        
     แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

37. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๓๗๒๒๗ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง ข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
     เกษตรกรรม

38. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๗๕๒๙ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                            
39. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๗๕๒๘ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
40. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๗๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง                         
41. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๗๘๖๙ ลงวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๓๘๕๑๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และการลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์   
     ที่ดินเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน

43. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๘๒๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินเรื่องการยืมเงินเพื่อขนย้ายครอบครัวไป
     ประจำต่างสำนักงานหรือกลับภูมิลำเนาเดิม

44. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๘๙๒๙ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์         
     เฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครอง

45. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๙๑๓๒ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง โฉนดที่ดินค้างแจก
46. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๙๒๖๕ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายล่าช้า                                 
47. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๓๙๖๒๘ ลงว้นที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารที่ดิน
48. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๔๐๓๑๗ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
     สำหรับที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประชาบาล

49. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินของผู้เยาว์
50. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๑๐๔๔ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง การทำคำขอแสดงตัวเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์         
51. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๑๔๘๘ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
     สามีภริยา

52. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๕๘๘ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การจัดทำแผ่นป้ายสถิติการออก น.ส.๓ โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ    
53. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๑๙๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและทางหลวง
54. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๑๙๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และออกหนังสือ   
     สำคัญสำหรับที่หลวง

55. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๔๒๑๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้ไป
      ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออก น.ส.๓ โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ

56. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๔๒๐๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การทำโฉนดที่ดินใหม่ในกรณีสอบเขตที่ดินทั้งตำบล            
57. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๙๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การแจกโฉนดที่ดิน
58. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๔๓๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๑๙ เรื่อง การนัดรังวัดทำแผนที่เฉพาะแปลง                                   ​