หนังสือเวียนปี ๒๕๒๒                            

                                                                                                                                                                       ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๐๐ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง เร่งรัดให้แจกโฉนดที่ดิน
2. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๔๐ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒)    
   พ.ศ.๒๕๒๑

3. ที่ มท ๐๖๐๓๑ว.๑๒๕๖ ลงวันทื่ ๑๘ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมเสียหรือสูญหาย
4. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๐๒ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การพิจารณาจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ      
    สอบเขตที่ดินทั้งตำบล

5. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานและทางหลวง
6. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๔๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์                                        
7. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว.๑๗๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนการครอบครองที่ดิน
8. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๑๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง กู้ยืมเงินทดรองราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ                  
9. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๕๓ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
     ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

11. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๒๐๒ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง หารือการปฏิบัติราชการ (ผู้จัดการมรดกขอรับโอนมรดก)
12. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง การไถ่ถอนจำนองจากผู้เยาว์                               
13. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๒๘๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง ขอให้กำชับการลงบัญชีรับทำการและคุมเรื่อง (ท.อ.๑๔)
14. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๓๑๘ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์                
15. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๕๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง การรังวัดเพื่อการทางหลวงและชลประทาน
16. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว.๓๖๓๑ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนการครอบครองที่ดิน         
17. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๙๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง การมอบหมายงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ
      สอบเขตที่ดิน

18. ที่ มท ๐๖๐๙/๕๒๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดิน                                        
19. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๔๗๒๐ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒
      (พ.ศ.๒๕๒๒)

20. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๗๙๔ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การมอบอำนาจทำนิติกรรมรับโอนที่ราชพัสดุ                  
21. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๗๓๘ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย
22. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๕๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเมืองพัทยา                         
23. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๙๙๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การขออนุญาตระเบิดและย่อยหิน
24. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๕๒๙๓ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์                                
25. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๗๗๒ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสหกรณ์และ
     กลุ่มเกษตรกร

26. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๙๗๘ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม          
27. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์
28. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๖๔๒๙ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง                       
29. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๖๕๔๙ ลววันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง โอนให้ตัวการ
30. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๗๑๐ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน                                        
31. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๖๗๖๔ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๒๒ เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
32. ที่ กค ๐๘๐๔/๗๔๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การปิดกากรแสดมป์บนใบรับเกี่ยวกับการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน
33. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๙๙๔๐ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือทางปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
34. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง โฉนดที่ดินปลอม                                              
35. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๙๔๗๔ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การหารือข้อราชการและเบิกวัสดุครุภัณฑ์
36. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๙๓๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่ารับรองเอกสารที่คัด              
37. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๙๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีทุนทรัพย์ต่ำกว่า
     ราคาประเมิน

38. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๙๖๒๘ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การลงชื่อเจ้าหน้าที่ในแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน (น.ส.๔ ง.)          
49. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๙๗๓๙ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร เกี่ยวกับที่ดินด้วยไมโครฟิล์ม
40. ที่ มท ๐๖๐๙/๑๐๐๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน                    
41. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๕๑๕ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนประเภท
     "โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์" หรือ "แบ่งหักที่สาธารณประโยชน"

42. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๕๑๖ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอขายที่ดินที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้      
43. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๐๗๒๕ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย
     โดยมิได้แจ้งการครอบครอง

44. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๗๑๐ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด      
     พ.ศ.๒๕๒๒

45. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๘๐๙ ลงวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง ขอแก้ไขแบบพิมพ์สัญญาขายที่ดินและบันทึกข้อตกลงเรื่อง 
     กรรมสิทธิ์รวม

46. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๑๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินและกำหนดทุนทรัพย์ในการ         
     จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน

47. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๑๕๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๒
48. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว๑๑๘๘๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๒ เรื่อง ขอจดทะเบียนโดยไม่ได้โฉนดที่ดินมา                  
49. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๒๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การอายัดที่ดิน                                            
51. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๒๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การป้องกันแก้ไขการบุกรุกทำลายป่าไม้ของชาติ
52. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๘๘๕ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเดินสำรวจออก น.ส.๓ ก.                                 
53. ที่ มท ๐๖๐๙/๑๔๗๐๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือการเปลี่ยน น.ส.๓ เดิมเป็น น.ส.๓ ก.
54. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๔๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน          
55. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๔๖๓๔ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรา ๓๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
     ที่แก้ไขใหม่

56. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๔๘๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือความสมบูรณ์ในการเป็นเจ้าพนักงานที่ดิน          
57. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๖๐๑๘ ลงวันที่ ๖ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ธนาคารเชสแมนแฮกตัน สัญชาติเมริกัน ขอรับโอนที่ดิน
     เพื่อชำระหนี้จำนอง

58. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๖๐๖๕ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอขายที่ดินที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้      
59. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๗๘๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งตำบล    
60. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๗๖๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง โฉนดที่ดินเดิมที่ถูกยกเลิก                                   
61. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๗๖๒๓ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง แก้ไขใบเบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดินและแบบพิมพ์ น.ส.๓
     (ท.ด.๗๕)

62. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์                              
63. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๘๓๒๔ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจัดส่งระวางรูปถ่ายทางอากาศกลับคืน
64. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๘๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าและ   
     น้ำประปา

65. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๙๖๗๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง สหกรณ์ขอซื้อบ้านจากเอกชน
66. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๙๗๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง หารือกรณีผู้เยาว์ขอสรวมสิทธิแบ่งกรรมสิทธิ์รวม          
67. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๙๕๑๕ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
     กฏหมายที่ดิน

68. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๙๘๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๖๒๒ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล     
     กฎหมายที่ดิน

69. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๐๖๘๒ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของสำนักงานที่ดิน
    อำเภอ

70. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๐๙๒๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การพิจารณาจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ    
    สอบเขตที่ดินทั้งตำบล

71. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๑๘๔๓ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยวิธีการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือ
     หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดิน
     ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๒)

72. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๑๘๙๘ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                         
73. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๒๙๔๒ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การกำหนดแบบแผ่นป้ายบอกชื่อที่สาธารณประโยชน์
74. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๔๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์                             
75. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๔๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
76. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๗๓๕ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง นายสุเมธ งะสมัน ขอออก น.ส.๓ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     
77. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๐๔๖ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป
78. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๕๐๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การพิจารณาจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ     
     สอบเขตที่ดินทั้งตำบล

79. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๘๒๗ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
     ตาม ส.ค.๑ ที่มีข้างเคียงจดที่ป่าหรือรกร้างว่างเปล่า

80. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๘๓๔ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง คำสั่งกรมที่ดิน ๑๓๒๐/๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบการเดินสำรวจ   
     ออกโฉนดและสอบเขตที่ดิน

81. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๕๔๗๑ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การปิดแสดมป์บริบูรณ์ในหนังสือมอบอำนาจและในคู่ฉบับ
     แห่งตราสาร

82. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๖๕๙๘ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง นายจำลอง เจริญวงศ์ ขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม             
83. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๕๗๓๓ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
84. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๕๙๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารที่ดิน                                
85. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง คำสั่งกรมที่ดิน ๑๓๙๐/๒๕๒๒ เรื่อง ยกเลิกการทำสารบัญ
     รายชื่อเจ้าของที่ดินและทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินแทน

86. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๖๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การยืมเงินเพื่อขนย้ายครอบครัวไปประจำต่างสำนักงานหรือ   
     กลับภูมิลำเนาเดิม

87. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๗๒๘๑ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การควบคุมงานรังวัดในสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงาน
     ที่ดินสาขา

88. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๗๔๙๐ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลที่แปลงสัญชาติ          
89 ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๘๐๒๑ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินที่มีผู้ขอวาง
    ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาต่อศาล