สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจกรมที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า
บทความทางวิชาการ
ประเด็นถาม-ตอบที่น่าสนใจ
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน
English Language Information
เกร็ดความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

อำนาจหน้าที่ พิมพ์ อีเมล์

 


สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งการเพิกถอนและแก้ไขการจดทะเบียนหรือรายการจดทะเบียนดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า พิจารณาการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินสำหรับการศาสนาคนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการทะเบียนที่ดิน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานออกเป็น ฝ่าย ส่วน ดังนี้

. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไปการจัดทำงบประมาณ งานวัสดุครุภัณฑ์ งานบริหารงานบุคคล และอาคารสถานที่ของสำนักรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ และประสานงานกับหน่วยงานอื่น

. ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และพิจารณาปัญหาหรือข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งงานออกเป็น ๒กลุ่ม คือ

. กลุ่มมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางระเบียบ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและพิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อให้การจดทะเบียนเป็นไปตามหลักการทะเบียนที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น พิจารณาเพิกถอนแก้ไขการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

. กลุ่มพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบ รูปแบบและวิธีการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น

. ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดสิทธิในที่ดิน และการควบคุมรักษาทะเบียนที่ดิน แบ่งงานออกเป็น กลุ่ม ๑ฝ่าย คือ

. กลุ่มกำหนดสิทธิในที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินสำหรับการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท การจัดทำทะเบียนสิทธิในที่ดิน และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า

. ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์และแก้ไขสิ่งสำคัญต่าง ๆ ตรวจสอบและแก้ไขทะเบียนสิทธิครอบครองให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พัฒนาและวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บสารบบที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิ รวมทั้งทักท้วงข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดิน (..) ประเภทต่าง ๆ