ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

· ขาย

· ขายเฉพาะส่วน

· ซื้อ

· ขายฝาก

· ขายฝากเฉพาะส่วน

· รับซื้อฝาก

· รับซื้อฝากเฉพาะส่วน

· ไถ่จากขายฝาก

· ให้

· รับให้

· จำนอง

·รับจำนอง

· ขึ้นเงินจากจำนอง

· ไถ่ถอนจากจำนอง

· รับโอนมรดกที่ดิน

·ผู้จัดการมรดก

·ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน

· โอนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดก

· ขอถือกรรมสิทธิ์รวม

· ให้ถือกรรมสิทธิ์รวม

· แลกเปลี่ยน

· เช่า

· ให้เช่า

· เบ่งเช่าเฉพาะส่วน

· ให้แบ่งเช่าเฉพาะส่วน

· ภาระจำยอม

· ภาระจำยอมบางส่วน

· สิทธิเก็บกิน

· สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน

· สิทธิหนือพื้นดิน

· ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

· บรรยายส่วน

· โอนชำระค่าหุ้น

· โอนชำระหนี้

· โอนให้ตัวการ

· รับโอนที่ดินในฐานะตัวการ

· บุริมสิทธิ

· ห้ามโอน

· ลงชื่อคู่สมรส

· แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

· โอนตามคำสั่งศาล

· โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์

· ผู้ปกครองทรัพย์

· ได้มาโดยการครอบครอง

· รังวัดสอบเขตที่ดิน

· แบ่งแยกในนามเดิม

· แบ่งกรรมสิทธิ์รวม

· แบ่งขาย

· แบ่งให้

· แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์

· รวมโฉนดที่ดิน

· อายัดที่ดิน

· ขอใบแทน

· ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน

· ตรวจหลักฐานการถือกรรมสิทธิ์

· ขอแก้ชื่อ - สกุล

· ขอแก้คำนำหน้านามและสกุลตามสามี