สารบัญ

ความเป็นมา

หลักการทำงาน ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ สถานภาพ ถาม - ตอบ Download

 
โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารงานช่างในสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ 2547
  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ร่วมกับ กองฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม

 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 จำนวน 3 รุ่นๆละ 30 คน รวม 90 คน 

ระยะเวลา

 วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. 

รุ่นที่ 1

 วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 

รุ่นที่ 2

 วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2547 

รุ่นที่ 3

 วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2547 

กลุ่มเป้าหมาย

 ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ในฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน ผู้รับผิดชอบงานธุรการช่าง หรือ เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานผลงาน ร.ว.19 ก การพิมพ์ใบนัดและพิมพ์หมายแจ้งข้างเคียง 

การสมัคร

 สำนักงานที่ดินสามารถแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมตำแหน่ง เพื่อสมัครคัดเลือกเข้ารับการ ฝึกอบรม โดยส่ง สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ที่หมายเลขโทรสาร 0-2223-0326

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการรังวัดและทำแผนที่ ส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

E-mail : survey_standard@yahoo.com
 โทรศัพท์ : 0-2622-3429  โทรสาร : 0-2222-2332