โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วงเงินของโครงการ เป้าหมาย สถานภาพการตั้งโครงการ
 สถานที่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / 2548 / 2549
กิจกรรมที่ 2  
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดิน
และพัฒนาระบบงาน สำนักงานที่ดิน
  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / 2548 / 2549
กิจกรรมที่ 3
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานแผนที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / 2548 / 2549
ผลที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินงานปัจจุบัน Download คู่มือฯ กิจกรรมที่ 1

วัตถุประสงค์โครงการ :  


1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชนด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินให้อยู่ในระบบดิจิตอลเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตรวจสอบ และสนับสนุนงาน การดำเนินนโยบายด้านอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

3. เพื่อจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางทะเบียนที่ดินในภาพรวมทั่วประเทศ สำหรับสนับสนุนงานบริการ และเอื้อประโยชน์งานด้านอื่นที่   เกี่ยวข้อง  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลแปลงที่ดินในระวางแผนที่ให้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเรียกใช้งานในการบริการ   ด้านการรังวัด และป้องกันการสูญหายของข้อมูล

 <Top>

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 

         รวม 3 ปี  เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ  2547  และสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 

<Top>

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

<Top>

วงเงินของโครงการ :

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
2547 32.927 - 32.927
2548 185.754 - 185.754
2549 246.729 - 246.729

รวมทั้งสิ้น

465.410 - 465.410

 <Top>

เป้าหมายของโครงการ :

กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2548
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน
- จำนวนสำนักงานที่ดินที่พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน


แห่ง / ล้านแปลง


60 / 3.150 


140 / 11.005


92  /  7.968

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดิน
- การวิเคราะห์ออกแบบระบบและจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน
- จำนวนสำนักงานที่ดินที่พัฒนาระบบคอมฯ บริการเต็มรูปแบบ

% / ศูนย์
แห่ง

20 / 1
-

80 / 1
5

- / 
42
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานแผนที่
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
   เพื่อกำกับงานด้านแผนที่สำนักงานที่ดิน
- จำนวนระวางแผนที่ที่จัดเก็บในระบบดิจิตอล

ระบบ / ชุด

สนง. /  ระวาง

1 /12

3 / 400

-

6 / 3,947

-

6 / 1,511

<Top>

สถานภาพการตั้งโครงการ :

            ผ่านการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ (คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ) ตามหนังสือที่ นร 0714/06241 ลงวันที่ 27 มกราคม 2546

<Top>

สถานที่ดำเนินโครงการ :

         กิจกรรมที่ 1 :  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน

กิจกรรมที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (จำนวน 60 ระบบ)
ลำดับ รายชื่อสำนักงานที่ดิน ลำดับ รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 สจ.นครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง 34 สจ.ลำปาง สาขาสาขาห้างฉัตร
2 สจ.นครราชสีมา สาขาคง 35 สจ.สงขลา
3 สจ.นครราชสีมา สาขาครบุรี   35.1 ส่วนแยกสิงหนคร
4 สจ.นครราชสีมา สาขาจักราช 36 สจ.สงขลา สาขาจะนะ
5 สจ.นครราชสีมา สาขาชุมพวง 37 สจ.สงขลา สาขาเทพา
6 สจ.นครราชสีมา สาขาโชคชัย 38 สจ.สงขลา สาขานาทวี
7 สจ.นครราชสีมา สาขาด่านขุนทด 39 สจ.สงขลา สาขาระโนด
8 สจ.นครราชสีมา สาขาโนนไทย 40 สจ.สงขลา สาขารัตภูมิ
9 สจ.นครราชสีมา สาขาโนนสูง 41 สจ.สงขลา สาขาสทิงพระ
10 สจ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 42 สจ.สงขลา สาขาสะเดา
11 สจ.นครราชสีมา สาขาประทาย 43 สจ.สงขลา สาขาหาดใหญ่
12 สจ.นครราชสีมา สาขาปักธงชัย   43.1 ส่วนแยกคอหงษ์
13 สจ.นครราชสีมา สาขาปากช่อง   43.2 ส่วนแยกควนลัง
14 สจ.นครราชสีมา สาขาพิมาย 44 สจ.ชลบุรี สาขาพนัสนิคม
15 สจ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว   44.1 ส่วนแยกบ้านบึง
16 สจ.นครราชสีมา สาขาสูงเนิน 45 สจ.ชลบุรี สาขาศรีราชา
17 สจ.เชียงราย สาขาเชียงของ 46 สจ.ชลบุรี สาขาสาขาสัตหีบ
18 สจ.เชียงราย สาขาเชียงแสน 47 สจ.นครนายก สาขาองครักษ์
19 สจ.เชียงราย สาขาเทิง 48 สจ.ราชบุรี
20 สจ.เชียงราย สาขาพาน 49 สจ.ราชบุรี สาขาจอมบึง
21 สจ.เชียงราย สาขาแม่จัน 50 สจ.ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
22 สจ.เชียงราย สาขาแม่สาย 51 สจ.ราชบุรี สาขาปากท่อ
23 สจ.เชียงราย สาขาเวียงชัย 52 สจ.ราชบุรี สาขาโพธาราม
24 สจ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 53 สจ.ลพบุรี สาขาโคกสำโรง
25 สจ.ลำปาง สาขาเกาะคา   53.1 ส่วนแยกพัฒนานิคม
26 สจ.ลำปาง สาขางาว 54 สจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล
27 สจ.ลำปาง สาขาแจ้ห่ม 55 สจ.ลพบุรี สาขาบ้านหมี่
28 สจ.ลำปาง สาขาเถิน 56 สจ.สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
29 สจ.ลำปาง สาขาแม่ทะ 57 สจ.สุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
30 สจ.ลำปาง สาขาแม่พริก 58 สจ.สุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง
31 สจ.ลำปาง สาขาวังเหนือ 59 สจ.สุพรรณบุรี สาขาสาขาสามชุก
32 สจ.ลำปาง สาขาสบปราบ 60 สจ.สุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง
33 สจ.ลำปาง สาขาเสริมงาม      

 

กิจกรรมที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (จำนวน 140 ระบบ)
ลำดับ รายชื่อสำนักงานที่ดิน ลำดับ รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 สจ.กระบี่ 70 สจ.นครปฐม สาขานครชัยศรี
  1.1 ส่วนแยกอ่าวลึก 71 สจ.นครปฐม สาขาบางเลน
2 สจ.เชียงใหม่ สาขาจอมทอง 72 สจ.นครปฐม สาขาสามพราน
3 สจ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 73 สจ.น่าน
4 สจ.เชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด   73.1 สจ.น่าน สาขานาน้อย
5 สจ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 74 สจ.น่าน สาขาท่าวังผา
6 สจ.เชียงใหม่ สาขาแม่แตง 75 สจ.น่าน สาขาปัว
7 สจ.เชียงใหม่ สาขาแม่ริม 76 สจ.น่าน สาขาเวียงสา
8 สจ.เชียงใหม่ สาขาสันกำแพง 77 สจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง
9 สจ.เชียงใหม่ สาขาสันทราย   77.1 สจ.บุรีรัมย์ สาขากระสัง
10 สจ.เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง 78 สจ.บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
11 สจ.เชียงใหม่ สาขาสารภี 79 สจ.บุรีรัมย์ สาขาพุทธไธสง
12 สจ.เชียงใหม่ สาขาหางดง 80 สจ.บุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
13 สจ.นครศรีธรรมราช 81 สจ.บุรีรัมย์ สาขาสตึก
14 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 82 สจ.ประจวบคีรีขันธ์
15 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาชะอวด 83 สจ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
16 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่ 84 สจ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
17 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา    84.1 ส่วนแยกปราณบุรี
18 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 85 สจ.พะเยา
19 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง    85.1 สจ.พะเยา สาขาแม่ใจ
20 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 86 สจ.พะเยา สาขาจุน
21 สจ.นครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร 87 สจ.พะเยา สาขาเชียงคำ
22 สจ.นครสวรรค์ 88 สจ.พะเยา สาขาดอกคำใต้
23 สจ.นครสวรรค์ สาขาชุมแสง 89 สจ.พะเยา สาขาปง
24 สจ.นครสวรรค์ สาขาตาคลี 90 สจ.พิจิตร
    24.1 ส่วนแยกตากฟ้า     90.1 สจ.พิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง
25 สจ.นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก     90.2 ส่วนแยกสามง่าม
26 สจ.นครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสัย 91 สจ.พิจิตร สาขาตะพานหิน
27 สจ.นครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี 92 สจ.พิจิตร สาขาบางมูลนาก
28 สจ.นครสวรรค์ สาขาลาดยาว 93 สจ.พิจิตร สาขาโพทะเล
29 สจ.ปราจีนบุรี 94 สจ.พิษณุโลก สาขานครไทย
30 สจ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี   94.1 ส่วนแยกบางกระทุ่ม
31 สจ.ปัตตานี 95 สจ.พิษณุโลก สาขาบางระกำ
32 สจ.ปัตตานี สาขาโคกโพธิ์ 96 สจ.พิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
33 สจ.ปัตตานี สาขาปะนาเระ 97 สจ.พิษณุโลก สาขาวังทอง
34 สจ.ภูเก็ต 98 สจ.พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์
35 สจ.มุกดาหาร 99 สจ.เพชรบุรี สาขาชะอำ
36 สจ.มุกดาหาร สาขาคำชะอี 100 สจ.เพชรบุรี สาขาท่ายาง
37 สจ.สิงห์บุรี 101 สจ.เพชรบูรณ์
38 สจ.อ่างทอง   101.1 สจ.เพชรบูรณ์ สาขาชนแดน
39 สจ.อำนาจเจริญ 102 สจ.เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
  39.1 สจ.อำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน 103 สจ.เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
40 สจ.ขอนแก่น 104 สจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า
   40.1 ส่วนแยกบ้านฝาง 105 สจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
   40.2 ส่วนแยกพระยืน 106 สจ.แพร่
   40.3 ส่วนแยกแวงน้อย 107 สจ.แพร่ สาขาร้องกวาง
   40.4 สจ.ขอนแก่น สาขากระนวน 108 สจ.แพร่ สาขาลอง
41 สจ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ 109 สจ.แพร่ สาขาวังชิ้น
42 สจ.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง 110 สจ.แพร่ สาขาสอง
43 สจ.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 111 สจ.แพร่ สาขาสูงแม่น
44 สจ.ขอนแก่น สาขาพล 112 สจ.ระนอง
45 สจ.ขอนแก่น สาขาภูเวียง 113 สจ.ระยอง สาขาแกลง
46 สจ.ขอนแก่น สาขามัญจาคีรี   113.1 สจ.ระยอง สาขาบ้านค่าย
47 สจ.ขอนแก่น สาขาหนองเรือ   113.2 ส่วนแยกบ้านฉาง
48 สจ.ขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง   113.3 ส่วนแยกปลวกแดง
49 สจ.กาญจนบุรี 114 สจ.ลำพูน สาขาป่าซาง
   49.1 ส่วนแยกเลาขวัญ   114.1 ส่วนแยกแม่ทา
  49.2 ส่วนแยกทองผาภูมิ   114.2 ส่วนแยกบ้านธิ
  49.3 ส่วนแยกท่าม่วง 115 สจ.ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
  49.4 ส่วนแยกพนมทวน 116 สจ.ลำพูน สาขาลี้
50 สจ.กาญจนบุรี สาขาท่ามะกา 117 สจ.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง
51 สจ.กาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย 118 สจ.สมุทรสงคราม
52 สจ.กำแพงเพชร 119 สจ.สมุทรสาคร สาขากระทุมแบน
53 สจ.กำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี 120 สจ.สมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
54 สจ.กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 121 สจ.สระบุรี สาขาแก่งคอย
55 สจ.จันทบุรี สาขาท่าใหม่    121.1 สจ.สระบุรี สาขาพระพุทธบาท
  55.1 ส่วนแยกขลุง 122 สจ.สระบุรี สาขาหนองแค
  55.2 ส่วนแยกแหลมสิงห์ 123 สจ.สุโขทัย
56 สจ.จันทบุรี สาขามะขาม    123.1 สจ.สุโขทัย สาขากงไกรลาส
  55.2 ส่วนแยกแหลมสิงห์ 124 สจ.สุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
56 สจ.จันทบุรี สาขามะขาม 125 สจ.สุโขทัย สาขาศรีสำโรง
57 สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง 126 สจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก
58 สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 127 สจ.สุราษฎร์ธานี
59 สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า   127.1 ส่วนแยกพุนพิน
60 สจ.ชัยนาท สาขาสรรคบุรี   127.2 สจ.สุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
   60.1 ส่วนแยกวัดสิงห์ 128  สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
61 สจ.ชัยนาท สาขาหันคา 129  สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
62 สจ.ชุมพร 130  สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน
63 สจ.ชุมพร สาขาปะทิว 131  สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร
64 สจ.ชุมพร สาขาหลังสวน 132  สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
   64.1 ส่วนแยกสวี 133 สจ.พระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ
65 สจ.ตราด 134 สจ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย
   65.1 ส่วนแยกเขาสมิง 135 สจ.พระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
   65.2 ส่วนแยกแหลมงอบ 136 สจ.อุดธานี สาขากุมภวาปี
66 สจ.ตาก 137 สจ.อุดธานี สาขาบ้านดุง
67 สจ.ตาก สาขาแม่สอด 138 สจ.อุดธานี สาขาบ้านผือ
68 สจ.ตาก สาขาสามเงา 139 สจ.อุดธานี สาขาเพ็ญ
69 สจ.นครปฐม สาขากำแพงแสน 140 สจ.อุดธานี สาขาหนองหาน

  

กิจกรรมที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (จำนวน 92  ระบบ) 
ลำดับ รายชื่อสำนักงานที่ดิน ลำดับ รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 สจ.กาฬสินธุ์   40.2 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักรพิมาน
  1.1 สจ.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกรุงศรี   40.3 ส่วนแยกธวัชบุรี
2 สจ.กาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย 41 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร
3 สจ.กาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ 42 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง
4 สจ.กาฬสินธุ์ สาขายางตลาด 43 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
5 สจ.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ 44 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
6 สจ.ชัยภูมิ 45 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
  6.1 สจ.ชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ 46 สจ.เลย
  6.2 ส่วนแยกบ้านเขว้า   46.1 สจ.เลย สาขาภูกระดึง
7 สจ.ชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ 47 สจ.เลย สาขาเชียงคาน
8 สจ.ชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ 48 สจ.เลย สาขาด่านซ้าย
9 สจ.ชัยภูมิ สาขาจตุรัส 49 สจ.เลย สาขาวังสะพุง
  9.1 ส่วนแยกบำเหน็จณรงค์ 50 สจ.ศรีสะเกษ
10 สจ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว   50.1 สจ.ศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
11 สจ.ตรัง 51 สจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
   11.1 สจ.ตรัง สาขาย่านตาขาว 52 สจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์
12 สจ.ตรัง สาขาห้วยยอด 53 สจ.ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์
13 สจ.ตรัง สาขากันตัง 54 สจ.ศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ
14 สจ.นครพนม 55 สจ.ศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
  14.1 สจ.นครพนม สาขาเรณูนคร 56 สจ.ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
15 สจ.นครพนม สาขาท่าอุเทน 57 สจ.สกลนคร
15.1 ส่วนแยกบ้านแพง    57.1 สจ.สกลนคร สาขาวาริชภูมิ
16 สจ.นครพนม สาขาธาตุพนม 58 สจ.สกลนคร สาขาพรรณานิคม
17 สจ.นครพนม สาขานาแก 59 สจ.สกลนคร สาขาพังโคน
18 สจ.นครพนม สาขาศรีสงคราม 60 สจ.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
19 สจ.นราธิวาส   60.1 ส่นแยกบ้านม่วง
20 สจ.นราธิวาส สาขาสุไหงปาดี 61 สจ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
  20.1 ส่วนแยกสุไหงโก-ลก 62 สจ.สกลนคร สาขาอากาศอำนวย
  20.2 สจ.นราธิวาส สาขารือเสาะ 63 สจ.สตูล
  20.3 สจ.นราธิวาส สาขาตากใบ 64 สจ.สตูล สาขาละงู
  20.4 ส่วนแยกบาเจาะ 65 สจ.สระแก้ว
21 สจ.พังงา 66 สจ.สุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี
  21.1 ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง   66.1 สจ.สุรินทร์ สาขาจอมพระ
22 สจ.พังงา สาขาตะกั่วป่า 67 สจ.สุรินทร์ สาขาท่าตูม
23 สจ.พังงา สาขาท้ายเหมือง 68 สจ.สุรินทร์ สาขาปราสาท
24 ส.พัทลุง 69 สจ.สุรินทร์ สาขารัตนบุรี
  24.1 สาขาตะโหมด 70 สจ.สุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
25 ส.พัทลุง สาขาปากพะยูน 71 สจ.สุรินทร์ สาขาสังขะ
26 ส.พัทลุง สาขาควนขนุน 72 สจ.หนองคาย
27 สจ.มหาสารคาม 73 สจ.หนองคาย สาขาเซกา
  27.1 ส่วนแยกกันทรวิชัย 74 สจ.หนองคาย สาขาท่าบ่อ
  27.2 สจ.มหาสารคาม สาขาเชียงยืน 75 สจ.หนองคาย สาขาบึงกาฬ
28 สจ.มหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย 76 สจ.หนองคาย สาขาโพนพิสัย
29 สจ.มหาสารคาม สาขาบรบือ 77 สจ.หนองบัวลำภู
  29.1 ส่วนแยกนาเชือก 78 สจ.อุตรดิตถ์
30 สจ.มหาสารคาม สาขาวาปีปทุม 79 สจ.อุตรดิตถ์ สาขาตรอน
31 สจ.มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 80 สจ.อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด
32 สจ.แม่ฮ่องสอน 81 สจ.อุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
  32.1 สจ.แม่ฮ่องสอน สาขาปาย 82 สจ.อุทัยธานี
33 สจ.แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 83 สจ.อุทัยธานี สาขาบ้านไร่
34 สจ.ยโสธร 84 สจ.อุทัยธานี สาขาหนองฉาง
  34.1 สจ.ยโสธร สาขาเลิงนกทา 85 สจ.อุบลราชธานี
35 สจ.ยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว    สจ.อุบลราชธานี สาขาน้ำยืน
36 สจ.ยโสธร สาขามหาชนะชัย 86 สจ.อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ
37 สจ.ยะลา 87 สจ.อุบลราชธานี สาขาเขื่องใน
  37.1 สจ.ยะลา สาขาบันนังสตา 88 สจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
  37.2 ส่วนแยกรามัน 89 สจ.อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
38 สจ.ยะลา สาขาเบตง 90 สจ.อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
39 สจ.ยะลา สาขายะหา 91 สจ.อุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ
40 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย 92 สจ.อุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
  40.1 ส่วนแยกปทุมรัตน์    

 <Top>

        กิจกรรมที่ 2 :  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดิน และพัฒนาระบบงานสำนักงานที่ดิน 

กิจกรรมที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (จำนวน 1 ศูนย์)

ลำดับที่

รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่

 

กิจกรรมที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (จำนวน 5 แห่ง)

ลำดับที่

รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2547)
2 สจ.กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)
3 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
4 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
5 สจ.นครปฐม
6 สจ.สมุทรสาคร

 

กิจกรรมที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (จำนวน 42 แห่ง)

ลำดับที่ รายชื่อสำนักงานที่ดิน ลำดับที่ รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 22 สจ.จันทบุรี
2 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี 23 สจ.นครนายก
3 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ 24 สจ.ระยอง
4 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว 25 สจ.ฉะเชิงเทรา
5 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 26 สจ.ชลบุรี
6 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 27 สจ.ชลบุรี สาขาบางละมุง
7 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง 28 สจ.เพชรบุรี
8 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง 29 สจ.สุพรรณบุรี
9 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม 30 สจ.สระบุรี
10 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ 31 สจ.ลพบุรี
11 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก 32 สจ.นครราชสีมา
12 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง 33 สจ.เชียงใหม่
13 สจ.นนทบุรี 34 สจ.เชียงราย
14 สจ.นนทบุรี สาขาปากเกร็ด 35 สจ.ลำพูน
15 สจ.นนทบุรี สาขาบางใหญ่ 36 สจ.ลำปาง
16 สจ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง 37 สจ.พระนครศรีอยุธยา
17 สจ.ปทุมธานี 38 สจ.สุรินทร์
18 สจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 39 สจ.บุรีรัมย์
19 สจ.ปทุมธานี สาขาลำลูกกา 40 สจ.ร้อยเอ็ด
20 สจ.สมุทรปราการ 41 สจ.พิษณุโลก
21 สจ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี 42 สจ.ชัยนาท

        <Top>

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานแผนที่

  กิจกรรมที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (จำนวน 3 แห่ง)

ลำดับที่

รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 สจ.กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)
2 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
3 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม

 

กิจกรรมที่ 3   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (จำนวน 6 แห่ง)

ลำดับที่

รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
2 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
3 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
4 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
5 สจ.ปทุมธานี
6 สจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี

กิจกรรมที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (จำนวน 6 แห่ง)

ลำดับที่

รายชื่อสำนักงานที่ดิน
1 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
2 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
3 สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
4 สจ.นนทบุรี
5 สจ.นนทบุรี สาขาบางใหญ่
6 สจ.นนทบุรี สาขาปากเกร็ด

 <Top>

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :


1. สามารถจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน และจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากมีฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินครบถ้วน สมบูรณ์ และสะดวกในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

2. ประชาชนเกิดความมั่นใจในระบบงานทะเบียนสิทธิในที่ดิน สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิในที่ดิน ช่วยลดข้อพิพาทคดีการฉ้อโกง หลอกลวงเรื่องที่ดินลดความสูญเสียประโยชน์ของรัฐ อันเนื่องมาจากการบังคับคดี

3. สนับสนุนการบริหารจัดการทางปกครองในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากการมีข้อมูลพื้นฐานการครอบครองสิทธิในที่ดินของบุคคลซึ่งเป็นประชากรของจังหวัดที่นำไปใช้ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. สามารถเชื่อโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนราษฎร์ได้ในอนาคต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในระบบงานด้านการปกครอง สร้างความสงบเรียบร้อยในการถือครองอสังหาริมทรัพย์

<Top>

การดำเนินงานปัจจุบัน :


1. อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์

2. ขอเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรม จำนวน 1,000,000 บาท เป็นงบดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านแผนที่ การปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่สำหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงานที่ดินในการส่งมอบข้อมูลให้กับผู้รับจ้างบันทึกข้อมูล

3. การดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน
        3.1 สำรวจข้อมูลปริมาณเอกสารสิทธิ์ในสำนักงานที่ดินเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 60 แห่ง  และปี 2548 - 2549   จำนวน 232 แห่ง
        3.2 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน  คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
        3.3 การสำรวจข้อมูลและประสานการจัดพิมพ์แบบจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานที่ดินเป้าหมายในโครงการฯ และสำนักงานที่ดิน สาขา / ส่วนแยกที่ตั้งเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 822 แห่ง
        3.4 ออกไปชี้แจงแนะนำเพื่อการเตรียมความพร้อมของสำนักงานที่ดินเป้าหมาย 60 แห่ง รวมทั้งแนะนำการแบ่งงานความรับผิดชอบในการจัดการฐานข้อมูล ของสำนักงานที่ดิน เมื่อผ่านกระบวนการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้ดำเนินการได้ทันที

4. การดำเนินการกิจกร รมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานแผนที่ 
        4.1 ส่งข้อมูลทะเบียนที่ดินเฉพาะที่มีปัญหาให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สำนักงานที่ดินกรุงเทพนมหานคร สาขาหนองแขม และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนตรวจสอบ               
        4.2 จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)
        4.3 จัดเตรียมสถานที่ และตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนำเข้าข้อมูลระวางแผนที่ดิจิตอล
        4.4 แจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบยอดจำนวนระวางแผนที่เพื่อเตรียมนำเข้าเป็นดิจิตอล
        4.5 นำเข้าข้อมูลระวางแผนที่ดิจิตอลของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม (อยู่ในระหว่างดำเนินการ       โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่)
        4.6 พัฒนาโปรแกรมนำเข้าข้อมูลระวางแผนที่ดิจิตอล (PC Head UP) และโปรแกรมบริหารจัดการระวางแผนที่ดิจิตอลในสำนักงานที่ดิน (PC - LIS)  (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
        4.7 จัดทำแบบทดสอบการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ (Benchmark Test) พร้อมข้อมูลตัวอย่าง สำหรับการประกวดราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการฯ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

<Top>