หน้าหลัก arrow แนะนำผู้บริหาร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำผู้บริหาร


ผู้อำนวยการกองพัสดุ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน พิมพ์ อีเมล์


นายณัฐพล ทิพยมนตรี
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

 
 

-ว่าง-

นางกาญจน์พิชญา มั่นแดง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดหา

นายประพัทธ์ ตันโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ

นายสมบัติ ศิริอังกานนท์
นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบและซ่อมแซม

นายเมธี วิริยา
วิศวกรโยชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และควบคุมการก่อสร้าง
นางสาวนิภาพร  นินเนินนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป