หน้าหลัก arrow แนะนำผู้บริหาร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำผู้บริหาร


ผู้อำนวยการกองพัสดุ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน พิมพ์ อีเมล์


นายณัฐพล ทิพยมนตรี
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

 
 

นางกาญจน์พิชญา มั่นแดง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดหา


นายประพัทธ์ ตันโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ


นายสมบัติ ศิริอังกานนท์
นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบและซ่อมแซม


นายเมธี วิริยา
วิศวกรโยชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และควบคุมการก่อสร้าง

นางสาวนิภาพร นินเนินนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป