หน้าหลัก arrow แนะนำผู้บริหาร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำผู้บริหาร


ผู้อำนวยการกองพัสดุ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน พิมพ์ อีเมล์


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

 
 

นางสาวจารุนันท์ ยงภูมิพุทธา

นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดหา

นายประพัทธ์ ตันโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ
ว่าที่ รต.กำธร บำรุงศิลป์

นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบและซ่อมแซม

นายเมธี วิริยา
วิศวกรโยชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และควบคุมการก่อสร้าง
นางวรรณี วัฒโนภาศ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป