หน้าหลัก arrow แนะนำผู้บริหาร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำผู้บริหาร


ผู้อำนวยการกองพัสดุ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน พิมพ์ อีเมล์


นายชาลี ชื่นอุไทย
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

 
 

-ว่าง-
- ว่าง -
-ว่าง-

                                    
หัวหน้าฝ่ายจัดหา

นายประพัทธ์ ตันโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ


หัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบและซ่อมแซม

นายเมธี วิริยา
วิศวกรโยชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และควบคุมการก่อสร้าง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป