​​

จพด.ที่ดิน อ.กาบัง ออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานสนามกีฬาบ้านบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา