ร่วมงานพบปะยามเช้า ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ


 ​