​​

จพด.๓จว.ชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมหาแนวทางการบริหารบุคคลใน๓จว.ชายแดนภาคใต้