ท่านอธิบดีเปิดอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ซึ่งเจ้าห​​น้าที่ของสนง.ที่ดินจ.ยะลา ร่วมอบรมด้วย