​​

ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการก​​ระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการในเขตตรวจที่๘ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี


 ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการในเขตตรวจที่๘ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ศอ.บต.โดยท่านผู้ตรวจ สารภี จันทร์มี และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ร่วมประชุมด้วย