​​​

อบรมภาษามลายู ที่ต้องใช้ในงานฝ่ายทะเบียน เพื่อปรับปรุงงานบริการ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน