ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร

---------------------------

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(4) และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง จึงกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรไว้ ดังนี้

                    1. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (เฉพาะที่ดิน) ให้ใช้ตามแบบ ก แนบท้ายประกาศนี้

                    2. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง) ให้ใช้ตามแบบ ข แนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2545

                                                                                                                 

                                                                                                                  (นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ)
                                                                                                       รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
                                                                                                                 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                                                                                          ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง