กฎกระทรวง

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522


                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และมาตรา 19 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                             ให้เมืองพัทยาเป็นเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามมาตรา 19 ทวิ วรรคสอง

                                                                                                               ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543

                                                                                                    

                               (ลงชื่อ)              วัฒนา อัศวเหม

                                                                                                                             (นายวัฒนา อัศวเหม)

                                                                                                                รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 91 ก วันที่ 4 ตุลาคม 2543 )


หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้เมืองพัทยาเป็นเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานครและเขตเทศบาล เพื่อให้คนต่างด้าวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในอัตราเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด ประกอบกับมาตรา 19 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้การกำหนดเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

กองนิติการ
กรมที่ดิน