กฎกระทรวง

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

 


                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และมาตรา 19 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                             ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

                                      “คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 19

                             ข้อ 2 อาคารชุดที่คนต่างด้าวจะถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดใน อาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

         1. เป็นอาคารชุดที่มีห้องชุดไม่น้อยกว่าสี่สิบห้องชุด

         2. เป็นอาคารชุดที่ได้จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่คนต่างด้าวขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

         3. เป็นอาคารชุดที่ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

                             ข้อ 3 คนต่างด้าวต้องใช้ห้องชุดโดยไม่ขัดต่อจารีตประเพณีหรือวิถีชีวิตอันดีของชุมชนในท้องถิ่นนั้น

                             ข้อ 4 เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ คนต่างด้าวต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดและการใช้ห้องชุดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

 

                                                                                                                    ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543

 

                                                                                                           (ลงชื่อ)             วัฒนา อัศวเหม

                                                                                                                                  (นายวัฒนา อัศวเหม)

                                                                                                                 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 91 ก วันที่ 4 ตุลาคม 2543 )


หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 19 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคลบางประเภทที่มีอัตราเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้นออกกฎกระทรวงนี้

 

กองนิติการ
กรมที่ดิน