กฎกระทรวง

(พ.ศ. 2543)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม

และอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2542


 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 11 พระราชบัญญัติ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

                        พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

 

หมวด 1

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม


                        ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนการเช่า การต่อระยะเวลาการเช่า การแก้ไขรายการที่จดทะเบียนการเช่า การให้เช่าช่วง การนำสิทธิการเช่าเป็นหลักประกันการชำระหนี้ การโอนสิทธิการเช่า หรือการตกทอดทางมรดก ให้คู่กรณียื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

                        ในกรณีขอจดทะเบียนการเช่า การเช่าช่วง หรือการรับโอนสิทธิการเช่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(1) แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการพาณิชยกรรมหรือ           อุตสาหกรรมที่จะทำการเช่าโดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใช้ที่ดิน                แหล่งที่มาและจำนวนของเงินทุน ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนของการประกอบกิจการ       และรายละเอียดของการจ้างแรงงาน

(2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(3) หนังสือรับรองจากผังเมืองจังหวัดหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าที่ดิน ที่จะขอเช่าอยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรืออยู่ภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(4) หลักฐานการยื่นคำขอหรือการได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(5) หลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือหลักฐานบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามมาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมาย    ที่ดิน

                        ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ที่เคยได้มาซึ่งสิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

                        ให้นำแบบคำขอจะเบียนการเช่า หนังสือสัญญา บันทึกข้อตกลง บันทึกถ้อยคำ หรือแบบพิมพ์อื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้โดยอนุโลม

                        ข้อ 3 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอตามข้อ 2 ให้พิจารณาดำเนินการจดทะเบียนต่อไป โดยนำบทบัญญัติการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

                        ในการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอทราบถึง  เงื่อนไขที่ผู้ขอจะต้องถือปฏิบัติ ตลอดจนผลของการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น

                        ข้อ 4 อสังหาริมทรัพย์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนการเช่าตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องอยู่ภายในบริเวณหนึ่งบริเวณใด ดังต่อไปนี้

(1) บริเวณที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(2) เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมวด 2

ประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม


            ข้อ 5 ประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ให้จดทะเบียนการเช่าต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) พาณิชยกรรมที่มีการลงทุนไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านบาท

(2) อุตสาหกรรมที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย           การส่งเสริมการลงทุน

(3) พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

            ข้อ 6 ประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามมาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจดทะเบียนการเช่าต้องเป็นพาณิชยกรรมหรือ               อุตสาหกรรมที่คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว

 

หมวด 3

การใช้หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้


            ข้อ 7 ผู้เช่าต้องใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตามประเภทของพาณิชยกรรมหรือ อุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

            ในกรณีที่ผู้เช่าเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตาม            วรรคหนึ่ง ให้ผู้เช่ายื่นคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้นำความ       ในข้อ 2 และข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

            ข้อ 8 ผู้เช่า ผู้เช่าช่วง หรือผู้รับโอนสิทธิการเช่าต้องดำเนินการตามแผนงาน โครงการตามข้อ 2 วรรคสอง (1) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน และต้องปฏิบัติ           ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนทุกประการ

 

 

ให้ไว้    วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2543

(ลงชื่อ)                 วัฒนา  อัศวเหม

(นายวัฒนา  อัศวเหม)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 80 ก วันที่ 28 สิงหาคม 2543 )


หมายเหตุ:-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 วรรคสาม        แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การจดทะเบียนการเช่า การกำหนดประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ให้ทำการเช่า และการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริมทรัพย์ตามที่เช่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้