กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๐๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๑๒  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.   ผู้ใดมีความประสงค์จะขอสัมปทานเพื่อกระทำกิจการอย่างใด ๆ ในที่ดิน  ให้ทำเรื่องราวตามแบบ ท.ด. ๗๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ยื่นต่อนายอำเภอท้องที่รวมห้าชุด  พร้อมด้วยแผนที่ที่ดินสิบชุด

                 ในกรณีขอสัมปทานที่ดิน  ซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ผู้ขอสัมปทานจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองที่ดินนั้น 

                 ข้อ ๒.  แผนที่ที่ดินตามข้อ ๑  ให้แสดงเขตที่ดินและภูมิประเทศในบริเวณที่ขอสัมปทาน มีรัศมีห่างจากเขตที่ดินออกไปด้านละอย่างน้อย  ๓๐๐  เมตร  และให้แสดงว่ามีสิ่งปลูกสร้าง  พืชพันธุ์ไม้หรือทรัพยากรอันมีค่าอย่างใดบ้างหรือไม่กับให้แสดงแผนผังที่จะใช้ที่ดินนั้นกระทำกิจการโดยละเอียด

                 ข้อ ๓.  เมื่อได้รับเรื่องราวตามข้อ ๑  ให้นายอำเภอท้องที่ปิดประกาศ  ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่  ที่บ้านกำนัน  และในที่เปิดเผยในบริเวณที่ดินนั้น  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อครบกำหนดแล้ว  จะมีผู้คัดค้านหรือไม่ก็ตาม  ให้นายอำเภอสอบสวนพิจารณาเรื่องราวเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นไปยังรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป

                 ข้อ ๔.  การให้สัมปทานที่ดินนั้น  ให้รัฐมนตรีอนุญาตต่อเมื่อ

                      (๑)  ผู้ขอมีความประพฤติดี

                      (๒)  ผู้ขอมีความสามารถและมีปัจจัยที่จะกระทำกิจการที่ได้รับสัมปทานให้เป็นผลสำเร็จได้

                      (๓)  ที่ดินที่จะอนุญาตสมควรกับกิจการที่ขอสัมปทานและไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เศรษฐกิจของประเทศ  ไม่ขัดต่อสาธารณประโยชน์  และไม่เป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน  หรือขัดต่อสวัสดิภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

                 ข้อ ๕.  รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้  ในสัมปทานและกำหนดอายุสัมปทานตามที่เห็นสมควรแก่กิจการนั้น  แต่ไม่เกินห้าสิบปี

                 ในกรณีที่จะให้สัมปทานแก่ผู้ใดเกินยี่สิบปี  ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนเป็นราย ๆ ไป                

                 สัมปทานบัตรให้จัดทำเป็นสี่ฉบับ  เก็บรักษาไว้ที่กรมที่ดินหนึ่งฉบับ  จังหวัดและอำเภอท้องที่แห่งละหนึ่งฉบับ  และให้ผู้รับสัมปทานถือไว้หนึ่งฉบับ

                 ข้อ ๖.  ถ้าผู้รับสัมปทานไม่มีความประสงค์จะกระทำกิจการที่ได้รับสัมปทานต่อไป ก็ให้ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีโดยผ่านนายอำเภอท้องที่ตามลำดับและให้สัมปทานนั้นสิ้นอายุนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุมัติ

                 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานเป็นบุคคลธรรมดา  เมื่อผู้รับสัมปทานถึงแก่กรรม  ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะถือสัมปทานนั้นต่อไป  ให้ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรี  ผ่านนายอำเภอท้องที่ตามลำดับ ภายในกำหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานถึงแก่กรรม  ถ้าไม่มีผู้ใดยื่นเรื่องราวภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสัมปทานนั้นสิ้นอายุในวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน

                 ข้อ ๘.  ถ้าผู้รับสัมปทานมีความประสงค์จะโอนสัมปทานให้แก่ผู้อื่น  ให้ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรี  โดยผ่านนายอำเภอท้องที่ตามลำดับ  เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรก็อนุญาตให้โอนได้

                 ผู้รับโอนย่อมได้รับช่วงสิทธิและหน้าที่กิจการของสัมปทานนั้นต่อไปเท่าที่ผู้รับสัมปทานเดิมมีอยู่

                                                                    ให้ไว้ ณ วันที  ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐

                                                                        (ลงชื่อ)    พลโท  ป. จารุเสถียร

                                                                                 (ประภาส  จารุเสถียร)

                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๗๔  ตอนที่  ๑๑๐  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๐๐)


หมายเหตุ:-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน ให้หรือให้ใช้ที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง

 


ท.ด. ๗๓

เรื่องราวขอสัมปทาน

ตามมาตรา  ๑๒  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน


เขียนที่ ...........................................................

วันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. .......................

                    ข้าพเจ้า ........................................................... เกิดวันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .......................
อายุ .................... ปี  เชื้อชาติ  ...................................... สัญชาติ. .......................อยู่บ้านเลขที่ ................... ถนน ..........................
หมู่ที่ ................... ตำบล ...................................... อำเภอ ...................................... จังหวัด ........................................................
ขอยื่นเรื่องราวขอสัมปทานประกอบกิจการในที่ดินของรัฐโดยจะทำการ .........................................................................................
เพื่อประโยชน์ในการ  .................................................................................................................................................................
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผ่านนายอำเภอ ................................................................................................................
ดังมีรายการต่อไปนี้

                    ข้อ ๑.  ที่ดินของรัฐที่ขอสัมปทานตั้งอยู่ที่ ........................................................หมู่ที่ ...............................................
ตำบล ..................................................... อำเภอ .................................................. จังหวัด ........................................................
เป็นที่ .................................................................................... มีอาณาเขตดังนี้

                    ทิศเหนือ                          จด .................................................... ยาวประมาณ ......................................................
                    ทิศตะวันออก                    จด .................................................... ยาวประมาณ ......................................................
                    ทิศใต้                               จด .................................................... ยาวประมาณ ......................................................
                    ทิศตะวันตก                      จด .................................................... ยาวประมาณ ......................................................

มีเนื้อที่ประมาณ ................................. ไร่ ........................... งาน ...................................... วา  ดังปรากฏตามแผนที่ซึ่งได้แนบมา
พร้อมกับเรื่องราวนี้รวมสิบชุด

                    ข้อ ๒. ข้าพเจ้ามีโครงการและวิธีการประกอบด้วยเหตุผลดังแนบมาพร้อมกับเรื่องราวนี้ (ในโครงการให้แสดงทุนและเครื่องอุปกรณ์อันเป็นปัจจัยในการประกอบกิจการเครื่องจักรทุ่นแรงมีอะไรบ้าง เท่าใด  และจำนวนกรรมการซึ่งใช้ในการดำเนินงานเท่าใดด้วย)

                    ข้อ ๓. ข้าพเจ้ามีอาชีพปัจจุบันคือ  ........................................................................................................................

                    ข้อ ๔.  ข้าพเจ้ามีหลักทรัพย์  ดังต่อไปนี้

                    (๑)  ....................................................................................... ราคาประมาณ  ......................................................
                    (๒)  ....................................................................................... ราคาประมาณ  ......................................................
                    (๓)  ....................................................................................... ราคาประมาณ  ......................................................
                    (๔)  ....................................................................................... ราคาประมาณ  ......................................................
                    (๕)  ....................................................................................... ราคาประมาณ  ......................................................
                    (๖)  ....................................................................................... ราคาประมาณ  ......................................................
                    รวมทั้งสิ้นประมาณ .......................................................

                    ข้อ ๕.  เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกบ้างหรือไม่  ตั้งแต่เมื่อใดเว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษชั้นลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

                    ข้อ ๖.  เคยขอสัมปทานเพื่อกระทำกิจการอย่างใด ๆ มาก่อนหรือไม่  และเคยทำผิดเงื่อนไขในการขอสัมปทานประการใด
หรือไม่ ..................................................................

                    ข้อ ๗. นอกจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าเช่าที่ดิน  ค่าจัดหาผลประโยชน์ ตามที่จะได้ตกลงกันกำหนดไว้ในสัมปทาน

 

                                                                                                    ลงชื่อ ....................................................... ผู้ยื่นเรื่องราว

                                                                                                    ลงชื่อ ....................................................... พยาน

                                                                                                    ลงชื่อ ....................................................... พยาน


ความเห็นนายอำเภอ

                    ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

                                                                                                    ลงชื่อ ....................................................................................

                                                                                                               นายอำเภอ .................................................................


ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด

                    ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

                                                                                                    ลงชื่อ ....................................................................................

                                                                                                               ผู้ว่าราชการจังหวัด......................................................


ค่ำสั่งรัฐมนตรี

                    ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

                                                                                                    ลงชื่อ ....................................................................................

                                                                                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


บันทึกของเจ้าหน้าที่

                    ได้ออกสัมปทานบัตรที่ / ลงวันที่........................  เดือน.................................................พ.ศ. ...................................

                                                                                                    ลงชื่อ ....................................................................................

                                                                                                               ตำแหน่ง ...................................................................