กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๔  (พ.ศ. ๒๕๐๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๒๖ (๑)  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินหรือครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ภายในเขตสำรวจที่ดินตามประกาศของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  และมีหน้าที่แจ้งตามมาตรา  ๒๖ (๑)  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แจ้งรายการและลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญตามแบบบัญชีแจ้งการมีสิทธิในที่ดินหรือการครอบครองที่ดินในเขตสำรวจที่ดิน  ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายอำเภอหรือผู้ทำการแทน  หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหรือผู้ทำการแทนในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่

                 ข้อ ๒.  การแจ้งตามข้อ ๑  ผู้แจ้งต้องนำหลักฐานการมีสิทธิในที่ดินหรือการครอบครองที่ดินไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งด้วย

                 ข้อ ๓.  ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินหรือครอบครองที่ดินแปลงเดียวร่วมกัน ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้  โดยระบุชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินร่วมกันนั้นไว้ในแบบบัญชีแจ้งการมีสิทธิในที่ดิน  หรือการครอบครองที่ดินในเขตสำรวจที่ดิน  ในช่องชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน

                 ข้อ ๔.  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินจัดบุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งแทน ต้องมีคำรับรองของเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือพยานอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองว่า  บุคคลอื่นนั้นเป็นผู้แจ้งแทนจริง

 

                                                                                                      ให้ไว้ ณ  วันที่ ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๕

                                                                                                           (ลงชื่อ)  พลเอก ป.  จารุเสถียร

                                                                                                                 (ประภาส  จารุเสถียร)

                                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๗๘  ตอนที่ ๗๖  ลงวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๐๔)


หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดแบบและวิธีการให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน  หรือผู้ครอบครองที่ดินแจ้งที่ดิน  ในเขตสำรวจตามประกาศของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  ตามมาตรา ๒๕  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

 


 

บัญชีแจ้งการมีสิทธิในที่ดินหรือการครอบครองที่ดินในเขตสำรวจที่ดิน

เลขที่ วัน เดือน ปี
ที่แจ้ง
ชื่อผู้มีสิทธิ
ในที่ดินหรือผู้
ครอบครองที่ดิน
หนังสือ
แสดงสิทธิ
ในที่ดิน
ที่ดิน ใช้เพื่อ ผู้แจ้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ ชื่อ ลายมือ
ชื่อ
ไร่ งาน วา