กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๑๒  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในวรรคสอง ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

                 " ในกรณีขอสัมปทานที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ผู้ขอสัมปทานจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองที่ดินนั้น "

 

                                                                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๕

                                                                                               (ลงชื่อ)   พ่วง  สุวรรณรัฐ

                                                                                                      (นายพ่วง  สุวรรณรัฐ)

                                                                                        ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้ใช้อำนาจของ
                                                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๘๙  ตอนที่  ๙๕  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๑๕)


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้สัมปทานที่ดิน ซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซึ่งครอบครองโดยมิได้ปฎิบัติตามกฎหมาย