กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๘๑  วรรคสาม  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๑๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  เมื่อมีผู้มาขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งได้มาโดยทางมรดกให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน แล้วบันทึกลงในเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑)  และในแบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก (ท.ด. ๘) ด้วย

                 ข้อ ๒.  มรดกมีพินัยกรรม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน  และวันตายของเจ้ามรดกตลอดจนสิทธิในการรับมรดกตามพินัยกรรมด้วย

                 ข้อ ๓.  มรดกไม่มีพินัยกรรม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและพิจารณาการเป็นทายาทสิทธิในการรับมรดก  และวันตายของเจ้ามรดก  โดยให้ผู้ขอแสดงบัญชีเครือญาติและหลักฐานอื่นประกอบด้วย

                 ข้อ ๔.  การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก  ไม่มีพินัยกรรมและมีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกหลายคน  นอกจากจะต้องดำเนินการตามข้อ ๓  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

                      (๑)  ในกรณีที่ทายาทบางคนมาขอจดทะเบียนรับมรดกตามสิทธิของตน หรือขอให้ลงชื่อทายาทอื่นที่มีสิทธิได้รับมรดกทุกคน  ตามที่ผู้ขอแสดงไว้ในบัญชีเครือญาติ  เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งภายในกำหนดเวลาที่ประกาศ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย

                      (๒)  ในกรณีที่ทายาทบางคนมาขอจดทะเบียนรับมรดกทั้งหมด  ถ้าผู้ขอนำทายาทที่แสดงไว้ในบัญชีเครือญาติทุกคนมาให้ถ้อยคำยินยอม  หรือนำหลักฐานการไม่รับมรดกของทายาทดังกล่าวนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย  แต่ถ้าผู้ขอไม่สามารถนำทายาทที่แสดงไว้ในบัญชีเครือญาติทุกคนมาให้ถ้อยคำยินยอม หรือไม่สามารถนำหลักฐานการไม่รับมรดกของทายาทดังกล่าวนั้น มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศได้  ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยกคำขอเสีย

                 ในกรณีที่จะต้องมีคำสั่งศาลเพื่อเป็นหลักฐานการไม่รับมรดกของทายาท ให้ผู้ขอนำคำสั่งศาลที่ถึงที่สุดแล้วมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับการให้ถ้อยคำยินยอมของทายาทนั้นด้วย  แต่ถ้ายังไม่มีคำสั่งศาลดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รอเรื่องไว้จนกว่าจะมีคำสั่งศาลถึงที่สุด  ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขอนำหลักฐานการดำเนินการทางศาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทายาทนั้นมาให้ถ้อยคำยินยอม  ถ้าผู้ขอไม่นำหลักฐานการดำเนินการทางศาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดดังกล่าวก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยกคำขอนั้นเสีย

 

                                                                                     ให้ไว้ ณ  วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๖

                                                                                           (ลงชื่อ)  พลเอก  ป.  จารุเสถียร

                                                                                                    (ประภาส  จารุเสถียร)

                                                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๙๐  ตอนที่  ๒๒  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๑๖)


หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือเนื่องจากมาตรา  ๘๑  วรรคสาม  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่  ๑๓   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕   ได้บัญญัติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดกไว้ในกฎกระทรวง