กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๕  (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๘ ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่ ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ  ๑.  การขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ  ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  ซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา ๘(๑)  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่ ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  แล้ว  เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการให้กระทำได้เท่าที่รัฐมนตรีเห็นว่าจำเป็นแก่การใช้ประโยชน์ในราชการของทบวงการเมืองที่ขอให้จัดขึ้นทะเบียน

                 ข้อ  ๒.  การขอขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๑  ให้ทบวงการเมืองผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ดินชี้แจงเหตุผลความจำเป็น  และส่งแผนที่แสดงอาณาเขตบริเวณที่ดินโดยสังเขปต่ออธิบดี

                 ข้อ  ๓.  เมื่อได้รับคำขอขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้อธิบดีทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำขอนั้น  และเมื่อได้ประกาศจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบตามความในมาตรา  ๘ ทวิ  วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๓๔  ลงวันที่ ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕   แล้วให้อธิบดีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งให้ขึ้นทะเบียนหรือไม่เพียงใดตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร

 

                                                                                     ให้ไว้  ณ  วันที่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖

                                                                                            (ลงชื่อ)  จอมพล  ป.  จารุเสถียร

                                                                                                            (ประภาส  จารุเสถียร)

                                                                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๙๐   ตอนที่  ๑๐๖  ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๑๖)


หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา ๘ ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๓๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕  บัญญัติว่า  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดที่ดินขึ้นทะเบียน  เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ  ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง