กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๖  (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๘ ตรี  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่ ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  ทบวงการเมืองผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  ประสงค์จะให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  สำหรับที่ดินแปลงใด  ให้แสดงความประสงค์ต่ออธิบดี

                 ข้อ ๒.  เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๑  แล้ว  ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทำแผนที่ตามวิธีการรังวัด  เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  และประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  ให้ประชาชนทราบมีกำหนดสามสิบวัน   โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัด  หรือสำนักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ หรือที่ทำการเขตหนึ่งฉบับ ที่ทำการกำนันหนึ่งฉบับ  และในบริเวณที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ  ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้  ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ  ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และกำหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านไว้ด้วย  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันประกาศ  ถ้าไม่มีผู้คัดค้านให้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป  ถ้ามีผู้คัดค้านให้อธิบดีรอการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้คัดค้านไม่สิทธิในที่ดินนั้น

                 ข้อ ๓. หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ใช้แบบ ส.ธ. ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้

                 ข้อ ๔.  หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ทำขึ้นสามฉบับมอบให้ผู้ดูแลรักษาถือไว้หนึ่งฉบับและเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ ณ กรมที่ดินหนึ่งฉบับ  สำหรับฉบับที่เก็บไว้  ณ  สำนักงานที่ดิน  หรือกรมที่ดินจะจำลองเป็นรูปถ่ายก็ได้  และถือเสมือนเป็นต้นฉบับ

                 ข้อ ๕.  ถ้าหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงชำรุดหรือสูญหายให้อธิบดีออกใบแทนให้

 

                                                                                     ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖

                                                                                          (ลงชื่อ)   จอมพล ป.  จารุเสถียร

                                                                                                (ประภาส  จารุเสถียร)

                                                                                           รัฐมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๙๐  ตอนที่  ๑๐๖  ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๑๖


หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๘  ตรี  แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  บัญญัติว่า  แบบหลักเกณฑ์  และวิธีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 


 

ส.ธ. ๑

หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

                                                                                     เลขที่ ....................................................................................

ที่ดินเลขที่ ........................................................................... ระวาง ................................................................................

                 อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๘  ตรี  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  อธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสำคัญฉบับนี้เพื่อแสดงเขตของที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท .................................................................... ซึ่งตั้งอยู่ที่ ....................................... ตำบล ..................................... อำเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................................  ไว้ดังนี้

                 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ .......................................  ไร่ ....................................... งาน .......................................  ตารางวา  อยู่ในความดูแลรักษาของ ....................................... ....................................... .......................................   มีแนวเขตตามรูปแผนที่แสดงเขตด้านหลังหนังสือสำคัญฉบับนี้

                 หนังสือสำคัญฉบับนี้  ออกให้ ณ  วันที่ ....................... เดือน ....................................... ..... พุทธศักราช .............................

 

                                                                                                                      อธิบดีกรมที่ดิน

                                                                                                               ประทับตราประจำตำแหน่ง


รูปแผนที่

มาตราส่วนในระวาง ๑:

มาตราส่วน ๑:      

 

 

 

 

 

............................................................ เจ้าพนักงานที่ดิน
............................................................ หัวหน้าการ
............................................................ ผู้ตรวจแผนที่
............................................................ผู้เขียนแผนที่