กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  และมาตรา  ๓๘   แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  บุคคลใดที่มีที่ดินเกินกว่าสิทธิตามจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๔  และมีหน้าที่แจ้งตามมาตรา  ๓๘ (๑)  ให้แจ้งตามแบบ จ.ส. ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้

                 ข้อ ๒.  การแจ้งตามความในข้อ ๑  ให้กรอกจำนวนที่ดินซึ่งผู้แจ้งมีอยู่ทุกแปลงรวมลงในแบบแจ้งฉบับเดียว  ในกรณีที่ผู้แจ้งถือสิทธิในที่ดินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นตามมาตรา ๔๑  หรือ มาตรา ๔๒  ให้ระบุลงไว้ในช่องหมายเหตุของแบบ จ.ส. ๑  ด้วย  การระบุในช่องหมายเหตุดังกล่าว  ไม่กระทบกระเทือนหน้าที่ที่จะต้องแจ้งตามความในมาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๒  อีกชั้นหนึ่ง  และให้ระบุถึงข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้แจ้งมีสิทธิในที่ดินเกินกำหนด (ถ้ามี)  ไว้ด้วย

                 ข้อ ๓.  ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินแปลงเดียวร่วมกัน  ให้แต่ละคนลงรายการจำนวนที่ดินแปลงนั้น ทั้งแปลงในแบบแจ้งของตน แต่ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ทราบว่ามีสิทธิร่วมกับบุคคลใดบ้าง  และให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของร่วมลงลายมือชื่อกำกับไว้ในช่องหมายเหตุด้วย

                 ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ได้ลงลายมือชื่อ  ก็ให้หมายเหตุไว้ในช่องหมายเหตุว่าเจ้าของร่วมไม่ได้ลงลายมือชื่อเพราะเหตุใด

                 ข้อ ๔.  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง คือ

                      (๑)  เจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่ซึ่งมีสำนักงานที่ดิน  หรือ

                      (๒)  นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอในท้องที่ซึ่งไม่มีสำนักงานที่ดิน

                 ข้อ ๕.  การแจ้งให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่  และในกรณีที่มีที่ดินหลายแปลง  จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งตั้งอยู่ก็ได้

                 ข้อ ๖.  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบ จ.ส. ๑  ไว้แล้ว  ให้ออกใบรับมอบให้ผู้แจ้งถือไว้เป็นหลักฐาน

                 ข้อ ๗.  บุคคลใดมีที่ดินเกินกว่าสิทธิตามจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา  ๓๔  และมีหน้าที่แจ้งตามมาตรา  ๓๘ (๒)  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนในขณะที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ จ.ส.๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  แต่ให้ระบุในช่องหมายเหตุถึงกรณีที่ข้อเท็จจริงแห่งสิทธิในที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 

                                                                                      ให้ไว้ ณ วันที่ ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗

                                                                                        (ลงชื่อ)    พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ

                                                                                                 (พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ)

                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๗๑  ตอนที่ ๘๒  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๔๙๗)


แบบแจ้งการมีสิทธิในที่ดินเกินข้อกำหนด

                                                                                                                              เขียนที่ ..........................................................

                                                                                                           วันที่ ................................................................................

                 ข้าพเจ้า ....................................................... บิดาชื่อ ........................................... มารดาชื่อ ........................................

อยู่บ้าน ........................................ เลขที่ ........................... หมู่ที่ ............................... ตำบล ........................................................

อำเภอ ......................................................... จังหวัด ............................. ............................. ขอแจ้งการมีสิทธิในที่ดินเกินกำหนด

ตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒) แห่งประมวลกฏหมายที่ดินต่อ ....................................................................................................................

ไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบิดามารดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือ...........................................................................................


แปลงที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โฉนดที่

ใช้เพื่อ

เนื้อที่

มีสิทธิอยู่
เท่าใด

หมายเหตุ
ไร่ งาน วา
 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                            ลงชื่อ ..................................................................... ผู้แจ้ง

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (รอยปุ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ใบรับ

                ได้รับแบบแจ้งการมีสิทธิในที่ดินเกินข้อกำหนดของ .....................................................................................................

ไว้แล้วรวม .............................. ฉบับ   ตั้งแต่วันที่ .........................................................................

                                                                                                  ............................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับ