กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๓  (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๗๗  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               " ข้อ ๖.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้  ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ  ๕  คือ

                 (๑)  การจดทะเบียนเลิกสิทธิหรือนิติกรรม  เช่น  เลิกเช่า  เลิกภาระจำยอม  เป็นต้น

                 (๒)  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจำนอง  เช่น  การไถ่ถอน  การขึ้นเงิน  การผ่อนต้น  การโอนสิทธิ  การโอนหลุดเป็นสิทธิ  การโอนชำระหนี้จำนอง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนองหรือหนี้อันจำนองเป็นประกัน  เป็นต้น

                 (๓)  การไถ่ถอนจากการขายฝาก  การปลดเงื่อนไขการไถ่  หรือการโอนสิทธิการไถ่จากการขายฝาก

                 (๔)  การจดทะเบียนการได้มาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล

                 (๕)  การจดทะเบียนตาม (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  แล้วจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทอื่นต่อไปในวันเดียวกัน

                 (๖)  เมื่อมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดไว้ครบกำหนดแล้ว  ต่อมามีการตกลงเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนคู่กรณีฝ่ายผู้รับสัญญา

                 (๗)  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดซึ่งได้กระทำติดต่อในวันเดียวกัน เมื่อการจดทะเบียนลำดับแรกนั้นมีการประกาศตามข้อ ๕ แล้ว

                 (๘)  การจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งศาล

                 (๙)  การจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่น

                 (๑๐)  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ  น.ส. ๓ ก.  หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวรวมกับที่ดิน "

                 ข้อ ๒.   ให้ยกเลิกข้อ ๖ ทวิ  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗

 

                                                                                     ให้ไว้ ณ วันที่   ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๖

                                                                                         (ลงชื่อ)  พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์

                                                                                                      สิทธิ  จิรโรจน์

                                                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๐๐  ตอนที่  ๑๑  ลงวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๖)


หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากการกำหนดประเภทการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ซึ่งไม่ต้องประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ยังไม่เหมาะสม  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อให้ประชาชนผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้รับความสะดวกขึ้น  ประกอบกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิในที่ดินหรือกระทบกระเทือนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย