กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๕  (พ.ศ. ๒๕๓๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๗๗  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                 " ข้อ ๕.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน  ใบไต่สวนหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก.  หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  ใบไต่สวน  หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก.  ในกรณีไม่รวมกับที่ดินดังกล่าว  ให้ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวัน

                 ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตั้งอยู่  สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่  ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่  และบริเวณที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น แห่งละหนึ่งฉบับ"

                 ข้อ ๒.  ให้ยกเลิกความใน (๑๐)  ของข้อ ๖  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗

                  ข้อ ๓.  ในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรียังมิได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต  นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตามมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๒๘  ให้ปิดประกาศขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามข้อ ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ  หรือที่ว่ากิ่งอำเภอท้องที่  ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่  และบริเวณที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น  แห่งละหนึ่งฉบับและในเขตเทศบาลให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับด้วย

 

                                                                                     ให้ไว้  ณ  วันที่ ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๑

                                                                                            (ลงชื่อ)   เสนาะ  เทียนทอง

                                                                                                (นายเสนาะ  เทียนทอง)

                                                                                        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๐๕  ตอนที่  ๑๖๐  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๑)


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากได้มีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๗๑  แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่  สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเสียใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว