กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  และมาตรา  ๕๐  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  ในการที่อธิบดีใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินโดยการขาย  หรือให้เช่าซื้อให้ปฏิบัติดังนี้

                         (๑)  กรณีขาย  ให้ขายโดยวิธีซื้อขายธรรมดา  โดยการประกวดราคา หรือโดยการทอดตลาด

                         (๒)  กรณีให้เช่าซื้อ  ให้ปฏิบัติตามความใน (๑)  โดยอนุโลม

                 ข้อ ๒.  ผู้มีสิทธิในที่ดินจะเสนอความเห็นต่ออธิบดีว่า  ในการขายหรือการให้เช่าซื้อนั้นควรจะใช้วิธีซื้อขายธรรมดา  การประกวดราคา  หรือการทอดตลาดก็ได้

                 ข้อ ๓.  การขายหรือการให้เช่าซื้อ  ให้ดำเนินการในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่  ก่อนที่จะทำการขาย  หรือให้เช่าซื้อที่ดินแปลงใดต้องประกาศให้ประชาชนทราบมีกำหนด  ๓๐  วัน  ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัด  หรือสำนักงานที่ดินสาขา ๑ ฉบับ  ณ ที่ว่าการอำเภอ  หรือกิ่งอำเภอ  ท้องที่ ๑  ฉบับ  ที่บ้านกำนัน ๑ ฉบับ และในบริเวณที่ดินที่จะขาย ๑ ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาล ๑ ฉบับ  และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันด้วยก็ได้

                 ข้อ ๔.  เมื่อหมดกำหนดระยะเวลาประกาศให้ขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามข้อ ๓  ถ้ามีผู้เสนอขอตกลงซื้อ  หรือขอเช่าซื้อเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๒  เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินยินยอม  ก็ให้ขายหรือให้เช่าซื้อไปได้

                 ข้อ ๕.  เมื่อมีการตกลงซื้อขายหรือให้เช่าซื้อกันแล้ว  ให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อชำระราคาที่ดินไว้ร้อยละยี่สิบก่อน ส่วนราคาที่ดินที่เหลือนั้นสำหรับกรณีซื้อขายเด็ดขาดให้ชำระให้เสร็จในเมื่อจดทะเบียนโอนที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับกรณีเช่าซื้อหรือซื้อโดยผ่อนชำระราคา  ให้คำนวณราคาที่จะพึงผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๔

                                                                                         ให้ไว้  ณ  วันที่ ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗

                                                                                         (ลงชื่อ)    พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ

                                                                                                         (พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ)

                                                                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๗๑  ตอนที่ ๘๒  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๔๙๗)