กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๒  (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๗๗  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

                 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                 "ข้อ ๑  ภายใต้ข้อบังคับข้อ  ๘  และข้อ ๙  บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอตามแบบ  ท.ด. ๑  สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  หรือแบบ ท.ด. ๑ ก  สำหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมทั้งแบบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่"

 

                                                                                     ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖

                                                                                              (ลงชื่อ)   เด่น  โต๊ะมีนา

                                                                                                      (นายเด่น  โต๊ะมีนา)

                                                                                     รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๐   ตอนที่  ๑๙๘   ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๓๖)


หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  (แบบ ท.ด. ๑)  ท้ายกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗ (พ.ศ.  ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  มีรูปแบบและรายละเอียดไม่เหมาะสม  กับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงแบบคำขอดังกล่าว  โดยกำหนดให้ใช้แบบ  ท.ด. ๑  สำหรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  และกำหนดแบบ  ท.ด. ๑ ก เพิ่มขึ้นสำหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นโดยเฉพาะ

 


(ท.ด. ๑)

 
ที่บ้าน
 
ที่บ้าน / ไร่
 
ที่นา
 
ที่ ..................................
 
นอกเขต
 
ในเขต

คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน  ประเภท ................................................

ตำแหน่งที่ดิน
ระวาง .............................................................................. ตำบล ...........................................................................
เลขที่ดิน ........................................................................... อำเภอ ..........................................................................
หน้าสำรวจ ....................................................................... จังหวัด ........................................................................
โฉนดที่ดิน
เลขที่ ....................................................................... เล่ม ............................... หน้า ........................................
จำนวนที่ดิน ...................................... ไร่ .................................... งาน ..............................................ตารางวา

                 ๑.  ข้าพเจ้าผู้มีนามต่อไปนี้  มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้  และได้ปฏิญาณตนแล้ว  ขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง  ถ้าข้าพเจ้าให้ถ้อยคำไม่เป็นความจริงให้ใช้ถ้อยคำนี้ยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

                 ๒.  ข้าพเจ้า ............................................................................ ผู้ ..................................................................................
                                         .....................................................................
อายุ ........................... ปี   สัญชาติ ......................................... บิดา / มารดา  ชื่อ ...........................................................................

 
โสด
 
หม้าย
 
คู่สมรสชื่อ .......................................................................

อยู่ที่บ้าน/หมู่บ้าน ................................................... เลขที่ ................... ตรอก/ซอย............................... ถนน .................................
หมู่ที่ ................... ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต  ......................................... จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................................................................

                 ๓.  ข้าพเจ้า..................................................................... ผู้ .........................................................................................
                                       .....................................................................
อายุ ........................... ปี   สัญชาติ ......................................... บิดา / มารดา  ชื่อ ...........................................................................

 
โสด
 
หม้าย
 
คู่สมรสชื่อ .................................................... สัญชาติ ......................

อยู่ที่บ้าน/หมู่บ้าน ................................................... เลขที่ ................... ตรอก/ซอย............................... ถนน .................................
หมู่ที่ ................... ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต  ......................................... จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................................................................

                 ๔.  ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทำนิติกรรมนี้เป็นเงิน .......................................... บาท ............................ สตางค์

                 ๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

                      (๑)  ข้าเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว

                      (๒)  ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔.  เป็นราคาที่แท้จริง

                      (๓)  ..................................................................................................................................................................

                      (๔)  ..................................................................................................................................................................

 

                                                                                 วันที่ .................... เดือน ....................................... พ.ศ. .......................

 

                                                                          ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ขอ

                                                                          ลงชื่อ............................................................................ ผู้ขอ

                                                                          ลงชื่อ............................................................................ ผู้สอบสวน

                                                                           (............................................................................)

 


สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

๑)  ราคาประเมินทุนทรัพย์ .................................................................................. บาท ......................................... สตางค์

๒)  โฉนดที่ดินใหม่ระวาง ........................................... เลขที่ดิน ....................................... หน้าสำรวจ ...........................................
      โฉนดที่ดินเลขที่ ...................................................... เล่ม ................................................ หน้า .................................................
      จำนวนที่ดิน .................................................. ไร่ .............................................. งาน ..................................................ตารางวา
      คงเหลือ ..... .................................................. ไร่ .............................................. งาน ..................................................ตารางวา

๓)  ได้จดทะเบียนแล้วแต่วันที่ ............................... เดือน ............................................ พ.ศ.  ...............................

                                                                          ลงชื่อ......................................................................

                                                                                  (...................................................................)

                                                                                                   เจ้าพนักงานที่ดิน


หมายเหตุ :- ๑.  ให้ทำเครื่องหมาย  /  ใน
 
หน้าข้อความที่ต้องการ
๒.  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก

 


(ท.ด. ๑ ก)

 
ที่บ้าน
 
ที่สวน/ไร่
 
ที่นา
 
ที่ ..................................
 
นอกเขต
 
ในเขต

คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน  ประเภท ..................................................

 

ก. ที่ดิน
 
น.ส. ๓
 
น.ส. ๓ ก.
 
อื่น ๆ .................................................................
ตำแหน่งที่ดิน ทะเบียน
หมู่ที่ .............................................................................. เลขที่ ............................................................................
ตำบล ............................................................................. เล่ม .................................... หน้า ..................................
อำเภอ ............................................................................ เลขที่ดิน ........................................................................
จังหวัด ..........................................................................
ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ .................................................... หมายเลข ................................... แผ่นที่.....................................
จำนวนที่ดิน .............................................. ไร่ ........................................... งาน..................................... ตารางวา

ข.  อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

                 ๑.  ข้าพเจ้าผู้มีนามต่อไปนี้  มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้  และได้ปฏิญาณตนแล้ว  ขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง  ถ้าข้าพเจ้าให้ถ้อยคำไม่เป็นความจริงให้ใช้ถ้อยคำนี้ยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

                 ๒.  ข้าพเจ้า ............................................................................ ผู้ ..................................................................................
                                         .....................................................................
อายุ ........................... ปี   สัญชาติ ......................................... บิดา / มารดา  ชื่อ ...........................................................................

 
โสด
 
หม้าย
 
คู่สมรสชื่อ .......................................................................

อยู่ที่บ้าน/หมู่บ้าน ................................................... เลขที่ ................... ตรอก/ซอย............................... ถนน .................................
หมู่ที่ ................... ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต  ......................................... จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................................................................

                 ๓.  ข้าพเจ้า..................................................................... ผู้ .........................................................................................
                                       .....................................................................
อายุ ........................... ปี   สัญชาติ ......................................... บิดา / มารดา  ชื่อ ...........................................................................

 
โสด
 
หม้าย
 
คู่สมรสชื่อ .................................................... สัญชาติ ......................

อยู่ที่บ้าน/หมู่บ้าน ................................................... เลขที่ ................... ตรอก/ซอย............................... ถนน .................................
หมู่ที่ ................... ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต  ......................................... จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................................................................

                 ๔.  ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทำนิติกรรมนี้เป็นเงิน .......................................... บาท ............................ สตางค์

                 ๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

                      (๑)  ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว

                      (๒)  ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔.  เป็นราคาที่แท้จริง

                      (๓)  ..................................................................................................................................................................

                      (๔)  ..................................................................................................................................................................

 

                                                                                 วันที่ .................... เดือน ....................................... พ.ศ. .......................

 

                                                                          ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ขอ

                                                                          ลงชื่อ............................................................................ ผู้ขอ

                                                                          ลงชื่อ............................................................................ ผู้สอบสวน

                                                                           (............................................................................)

 


สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

๑)    ราคาประเมินทุนทรัพย์ .................................................................................. บาท ......................................... สตางค์

๒)
 
น.ส. ๓
 
น.ส. ๓ ก.  ใหม่เลขที่ ........................................
 
อื่น ๆ ..............................................................................................................................
ทะเบียนเล่ม ........................................  หน้า ........................................
จำนวนที่ดิน ........................................ ไร่ ........................................ งาน ........................................ ตารางวา
คงเหลือ .............................................. ไร่ ........................................ งาน ........................................ ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .....................

                                                                          ลงชื่อ......................................................................

                                                                                  (...................................................................)

                                                                                                   พนักงานเจ้าหน้าที่


หมายเหตุ :- ๑.  ให้ทำเครื่องหมาย  /  ใน
 
หน้าข้อความที่ต้องการ
๒.  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก