กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๕  (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๘  ตรี  วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

                 ให้ยกเลิกความในข้อ ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                 "ข้อ ๒  เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๑  ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทำแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  และประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ประชาชนทราบมีกำหนดสามสิบวัน  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ  ณ  ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่หรือที่ทำการเขตหนึ่งฉบับ  ณ ที่ทำการกำนันหนึ่งฉบับ  และในบริเวณที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ  สำหรับในเขตเทศบาลให้ปิดไว้  ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับด้วย  ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  และกำหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านไว้ด้วย  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศ  ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน  ให้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป

                 ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน ให้อธิบดีรอการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้แล้วดำเนินการดังนี้

                 (๑)  ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและไม่ไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน  ให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้  หากผู้คัดค้านไปใช้สิทธิทางศาลให้รอการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านจนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น

                 (๒)  ในกรณีที่ผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้รอการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านไว้ก่อน  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ถ้าปรากฏว่าได้มาโดยไม่ชอบ  ให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ  และถ้าปรากฏว่าได้มาโดยชอบ  ให้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว  แล้วระงับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะส่วนนั้น"

 

                                                                                                      ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๗

                                                                                                      (ลงชื่อ)     พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ

                                                                                                                       (ชวลิต  ยงใจยุทธ)

                                                                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 


หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้ไม่เหมาะสม  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น