กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๗  (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๑    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

                 (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

                 (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

                 (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

                 (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

                 ข้อ ๒  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน  รายละ  ๕๐๐ บาท
(๒) ค่าสัมปทานต่อปี  ไร่ละ  ๒๐ บาท   เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(๓) ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(ก)  ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน  ๒๐  ไร่  แปลงละ  ๓๐  บาท
(ข)  ที่ดินเนื้อที่เกิน  ๒๐  ไร่ ส่วนที่เกิน  ไร่ละ  ๒  บาท  เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(๔) ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(ก)  ถ้าเรียกเป็นรายแปลง  แปลงละ  ๓๐  บาท
(ข)  ถ้าเรียกเป็นรายวัน  วันละ    ๓๐  บาท
(ค)  ค่าคัดหรือจำลองแผนที่  แปลงละ ๓๐  บาท
(ง)  ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส  แปลงละ ๓๐  บาท
(จ)  ค่าจับระยะ  แปลงละ ๑๐  บาท
(๕) ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
(ก)  ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน  ๒๐  ไร่  แปลงละ  ๕๐  บาท
(ข)  ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่  ส่วนที่เกิน  ไร่ละ   ๒  บาท
      เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(๖) ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
(ก)  ถ้าเรียกเป็นรายแปลง  แปลงละ  ๔๐  บาท
(ข)  ถ้าเรียกเป็นรายวัน  วันละ  ๔๐  บาท
(ค)  ค่าคัดหรือจำลองแผนที่  แปลงละ  ๓๐  บาท
(ง)  ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส  แปลงละ  ๓๐  บาท
(จ)  ค่าจับระยะ  แปลงละ  ๑๐  บาท
(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ก)  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
      เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ
      กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด  ร้อยละ ๒
(ข)  ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์  เฉพาะในกรณีที่
      องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์  หรือบริษัท
      จำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
      องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๔๐
      จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
      โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
      เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน  หรือกรณีที่กองทุนรวม
      อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
      คณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นผู้รับโอนให้เรียกตาม    
      ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด   
      ราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด    ร้อยละ ๐.๐๑
       แต่อย่างสูงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท
(ค)  ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์  เฉพาะในกรณี
      ที่มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
      พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  หรือมูลนิธิ
      สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับโอน
      หรือผู้โอน  เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
      คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด ร้อยละ ๐.๐๐๑
(ง)  ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้  ทั้งนี้ เฉพาะใน
      ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน  หรือระหว่าง
      คู่สมรส  เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
      คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด ร้อยละ ๐.๕
(จ)  ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม
      วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค  หรือมัสยิดอิสลาม
      เป็นผู้รับให้  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน ทั้งนี้
      ในส่วนที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน
      ๕๐  ไร่  เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
       คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด ร้อยละ  ๐.๐๑
(ฉ)   ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิ ร้อยละ ๑
       แต่อย่างสูงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท
(ช)  ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิสำหรับการให้สินเชื่อ
       เพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกำหนด   ร้อยละ ๐.๕
       แต่อย่างสูงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ซ)  ค่าจดทะเบียนการจำนอง  หรือบุริมสิทธิ เฉพาะ
       ในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
       หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราช
       กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
       พ.ศ. ๒๕๔๐  จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่อ
       อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคาร
       แห่งประเทศไทยเป็นผู้ขอจดทะเบียน ร้อยละ ๐.๐๑
       แต่อย่างสูงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท
(ฌ)   ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง  เฉพาะ
        ในกรณีที่สถาบันการเงินรับโอนสิทธิเรียกร้อง
        จากการขายทรัพย์สินเชื่อเพื่อชำระบัญชีของบริษัท
        ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามมาตรา  ๓๐
        แห่งพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบัน
        การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นผู้ขอจดทะเบียน ร้อยละ ๐.๐๑
        แต่อย่างสูงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ญ)   ค่าจดทะเบียนการจำนอง สำหรับการ
       ให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย
        อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น  ทั้งนี้
        ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๐.๐๑
(ฎ)   ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
       และค่าจดทะเบียนการจำนอง  เฉพาะในกรณี
       ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียม
       เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือ
       ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้
       ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๐.๐๑
(ฏ)   ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน
        ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
        ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  และ (ฎ) ร้อยละ ๑
(ฐ)    ค่าจดทะเบียนการเช่า ร้อยละ ๑
(ฑ)    ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์  แปลงละ  ๕๐  บาท
(๘) ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว รายละ ๕๐๐ บาท
ค่าอนุญาต  ไร่ละ ๑๐๐  บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(๙) ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้าที่ดิน รายละ ๕๐๐  บาท
ค่าอนุญาต  ไร่ละ ๒๐  บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(๑๐) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก)   ค่าคำขอ  แปลงละ ๕ บาท
(ข)   ค่าคัดสำเนาเอกสารต่างๆ รวมทั้งค่าคัดสำเนา
        เอกสารเป็นพยานในคดีแพ่ง  โดยเจ้าหน้าที่
        เป็นผู้คัด  ร้อยคำแรกหรือไม่ถึงร้อยคำ ๑๐  บาท
        ร้อยคำต่อไป  ร้อยละ ๕  บาท
        เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(ค)   ค่ารับรองเอกสารที่คัด  ฉบับละ ๑๐  บาท
(ง)   ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน  แปลงละ ๑๐  บาท
(จ)   ค่ารับอายัดที่ดิน  แปลงละ ๑๐  บาท
(ฉ)   ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ ๒๐  บาท
(ช)   ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
        แสดงสิทธิในที่ดินอย่างอื่น  ฉบับละ ๕๐  บาท
(ซ)   ค่าประกาศ  แปลงละ ๑๐  บาท
(ฌ)   ค่าหลักเขตที่ดิน  หลักละ ๑๕  บาท
        ถ้าเป็นการเดินสำรวจหรือสอบเขตทั้งตำบล
        สำหรับกรณีออกโฉนดคิดเป็นรายแปลง  แปลงละ ๖๐  บาท

                 ข้อ ๓  ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามข้อ ๒(๗)  ถ้ามีเศษต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทให้คิดเป็นหนึ่งร้อยบาท

                 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒  เศษของหนึ่งบาทให้คิดเป็นหนึ่งบาท

                 ข้อ ๔  ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าพาหนะเดินทาง  ให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่  และคนงานที่จ้างไป เหมาจ่ายตามระเบียบ
ทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน  หรือ กระทรวงมหาดไทย
พิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่ ด้วยความเห็นชอบของ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามคำขอ กระทรวงการคลัง
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง  ให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่  และค่าจ้างคนงาน เหมาจ่ายตามระเบียบ
ที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่ ด้วยความเห็นชอบของ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามคำขอ กระทรวงการคลัง
(๓) ค่าป่วยการ  ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่
หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับ
หนังสือรับรองการทำประโยชน์  คนหนึ่ง  วันละ ๕๐  บาท
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะ
เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน  หรือพิสูจน์ เหมาจ่ายตามระเบียบ
สอบสวน  หรือตรวจสอบเนื้อที่ กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหนังสือรับรอง ด้วยความเห็นชอบของ
การทำประโยชน์ กระทรวงการคลัง
(๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ  แปลงละ ๑๐  บาท
(๕) ค่าพยาน  ให้แก่พยาน  คนละ ๑๐  บาท

 

                                                                                         ให้ไว  ณ วันที่ ๑๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                                       (ลงชื่อ)     นายวัฒนา  อัศวเหม

                                                                                                    (นายวัฒนา  อัศวเหม)

                                                                                              รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  ๑๑๕  ตอนที่  ๗๖ ก  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๑)


หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐบาลมีนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น  อันจะมีผลทำให้ราคาประมูลซื้อดีขึ้น  นอกจากนี้เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันการกู้ยืมเงินเพื่อฟื้นฟูความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย  อัคคีภัย  หรือมหันตภัยอื่น การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์  หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๔๐  จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้โอนคืนให้แก่ผู้โอน  การจดทะเบียนยกที่ดินให้แก่ศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ  และการจดทะเบียนทรัพสิทธิที่มีค่าตอบแทนการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน  และค่าจดทะเบียนการเช่า  และการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประชาชน ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒  และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง  สมควรปรับปรุงเป็นฉบับเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอ้างอิงของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป