กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๘  (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๔ ค่าใช้จ่าย
(๑)  ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้างไป เหมาจ่ายตามระเบียบ
ทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ กระทรวงมหาดไทย
พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ด้วยความเห็นชอบของ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์  กระทรวงการคลัง
ตามคำขอ
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน เหมาจ่ายตามระเบียบ
ที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่   ด้วยความเห็นชอบของ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำผลประโยชน์ กระทรวงการคลัง
ตามคำขอ
(๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่
หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับ
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ     ๕๐ บาท
(๔)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะ
เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์    เหมาจ่ายตามระเบียบ
สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่   กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการ  ด้วยความเห็นชอบของ
การทำประโยชน์   กระทรวงการคลัง
(๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
(๖) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ ๑๐ บาท

   

                                                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                     (ลงชื่อ)       วัฒนา  อัศวเหม

                                                                                  (นายวัฒนา  อัศวเหม)

                                                                        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปฏิบัติราชการแทน
                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๓ ก วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ )


หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือการพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ตอลดจนปรับปรุงค่าป่วยการเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน