กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖  (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗   และมาตรา ๖๕  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  การรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน  ให้กระทำได้  ๒  วิธีคือ

                         (๑)  แผนที่ชั้นหนึ่ง  กระทำโดยวิธีใช้กล้องธีโอโดไลท์และเครื่องมือวัดระยะโยงยึดหลักเขตวัดง่ามมุม ภาคของทิศ หรือใช้กล้องสำรวจแบบประมวลผล  หรือการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือด้วยเครื่องมือสำรวจประเภทอื่น ที่มีความละเอียดถูกต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนด โดยคำนวณเป็นค่าพิกัดฉากสืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน  และคำนวณพื้นที่โดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิกัดฉากของแต่ละมุมเขต

                         (๒)  แผนที่ชั้นสอง  ซึ่งใช้แผนที่ระวางเป็นหลักกระทำโดยวิธีวัดระยะเป็นมุมฉาก  หรือวัดระยะสกัดเป็นรูปสามเหลี่ยมจากเส้นหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่หรือโดยวิธีจากรูปถ่ายทางอากาศและคำนวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์  หรือโดยมาตราส่วน

                 ที่ดินบริเวณใดควรกระทำโดยวิธีใด  ให้อธิบดีกำหนด

                 ข้อ ๒.  ที่ดินในแผนที่ระวางออกโฉนดที่ดินซึ่งทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินไว้แล้วโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งหรือโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง  เมื่อมีความจำเป็นต้องรังวัดใหม่  ให้ทำการรังวัดโดยมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือดีกว่า

                 ข้อ ๓.  เพื่อให้เส้นเขตที่ดินที่ทำการรังวัดเป็นเส้นตรงไม่คดไปคดมาให้เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่าย  ทำความตกลงกำหนดเส้นเขตเสียใหม่  ให้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวหรือหลายเส้นต่อกันได้  เมื่อตกลงกันประการใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดไปตามนั้น

                                                                                                                     ให้ไว้ ณ วันที่ ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗

                                                                                                                     (ลงชื่อ)    พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ

                                                                                                                          (พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ)

                                                                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๗๑  ตอนที่ ๘๒  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๔๙๗)