กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  และมาตรา ๗๗  มาตรา  ๗๘  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  ภายใต้บังคับข้อ ๘  และข้อ ๙  บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑  สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  หรือแบบ ท.ด. ๑ ก  สำหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

                 ข้อ ๒.  ก่อนทำการจดทะเบียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย  คือ

                        (๑)  สิทธิและความสามารถของบุคคลรวมตลอดถึงความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                        (๒)  ข้อกำหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดิน  หรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย  เช่น  การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

                        (๓)  การกำหนดทุนทรัพย์สำหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

                 ข้อ ๓.  ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร  พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้คู่กรณีนำพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่อื่นไปตรวจสภาพของที่ดิน  หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  โดยคู่กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองก็ได้

                 ข้อ ๔.  นิติกรรมที่คู่กรณีขอให้จดทะเบียนนั้น  ถ้าทำในรูปหนังสือสัญญาให้ทำเป็นคู่ฉบับเพื่อเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ๑ ฉบับ  และมอบให้ผู้เป็นฝ่ายอีก ๑ ฉบับ หรือ ๒ ฉบับ  แล้วแต่กรณี  ถ้าทำเป็นรูปบันทึกข้อตกลงให้ทำ ๑ ฉบับ  เพื่อเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน

                 ข้อ ๕.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน  ใบไต่สวน  หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ  น.ส. ๓ ก.  หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  ใบไต่สวน  หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก.  ในกรณีไม่รวมกับที่ดินดังกล่าว  ให้ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวัน

                 ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตั้งอยู่  สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่  ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่  และบริเวณที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ

                 ข้อ ๖.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้  ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ ๕ คือ

                      (๑)  การจดทะเบียนเลิกสิทธิหรือนิติกรรรม เช่น เลิกเช่า  เลิกภาระจำยอม  เป็นต้น

                      (๒)  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจำนอง  เช่น  การไถ่ถอน  การขึ้นเงิน  การผ่อนต้น  การโอนสิทธิ  การโอนหลุดเป็นสิทธิ  การโอนชำระหนี้จำนอง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนองหรือหนี้อันจำนองเป็นประกัน  เป็นต้น

                      (๓)  การไถ่ถอนจากการขายฝาก  การปลดเงื่อนไขการไถ่  หรือการโอนสิทธิการไถ่จากการขายฝาก

                      (๔)  การจดทะเบียนการได้มาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล

                      (๕)  การจดทะเบียนตาม (๒) (๓)  หรือ (๔)  แล้วจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทอื่น ต่อไปในวันเดียวกัน

                      (๖)  เมื่อมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดไว้ครบกำหนดแล้ว  ต่อมามีการตกลงเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนคู่กรณีฝ่ายผู้รับสัญญา

                      (๗)  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดซึ่งได้กระทำติดต่อในวันเดียวกัน เมื่อการจดทะเบียนลำดับแรกนั้นมีการประกาศตามข้อ ๕ แล้ว

                      (๘)  การจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งศาล

                      (๙)  การจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่น

                 ข้อ ๗.  ในการประกาศตามความในข้อ ๕.  ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว  ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป  ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและทำการเปรียบเทียบทั้งสองฝ่าย  ถ้าตกลงกันได้  ให้ทำหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความไว้แล้วดำเนินการตามนั้น  ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้งดดำเนินการไว้แล้วแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายไปจัดการฟ้องร้องว่ากล่าวกันต่อไป  และเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  จึงดำเนินการจดทะเบียนตามผลแห่งคำพิพากษา

                 ข้อ ๘.  การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๓๘๒  ให้ดำเนินการดังนี้

                      (๑)  ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษา  หรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด  แสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้น

                      (๒)  ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาเต็มตามโฉนดที่ดิน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครอง

                      (๓)  ถ้าโฉนดที่ดินมีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนแต่ผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด  ให้สอบสวนว่าต่างฝ่ายต่างจะยอมให้ผู้ได้มามีชื่อร่วมในโฉนดที่ดินหรือไม่  ถ้าตกลงกัน  ก็ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครอง  โดยเติมชื่อผู้ได้มาลงไปในโฉนด  ถ้าไม่ตกลงกันก็ให้แบ่งแยกส่วนของผู้ได้มาออก  โดยให้ผู้ได้มาและผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ไปดูและระวังเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตน  แล้วจดทะเบียนในประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครอง

                      ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนไม่เต็มตามโฉนดที่ดิน ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วน

                      (๔)  ในกรณีตาม (๑) (๒)  และ (๓)  ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่า  โฉนดที่ดินสูญหายให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดิน  แล้วดำเนินการจดทะเบียนต่อไปตามควรแก่กรณี ในกรณีเช่นว่านี้  โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป

                      (๕)  ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์มาไม่ตรงตามโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้ใหม่

                      เมื่อออกโฉนดที่ดินให้ใหม่แล้ว  ถ้าได้โฉนดที่ดินเดิมมา  ให้หมายเหตุด้วยหมึกแดง  ลงไว้ในด้านหน้าของโฉนดเดิมแสดงว่าโฉนดที่ดินฉบับนั้นได้มีการออกโฉนดใหม่แล้ว  สำหรับกรณีไม่ได้โฉนดที่ดินเดิมมา  ให้ระบุไว้ในประกาศแจกโฉนดที่ดิน  แสดงว่าไม่ได้โฉนดที่ดินมาด้วย

                      (๖)  ถ้าโฉนดที่ดินนั้นมีการจดทะเบียนผูกพัน เช่น จำนอง เช่า  ภารจำยอม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบ  เมื่อศาลแจ้งมาอย่างไร  ให้ปฏิบัติตามควรแก่กรณี

                 ข้อ ๙.  การจดทะเบียนสิทธิในที่ดินโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรม  ให้ดำเนินการดังนี้

                      (๑)  ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยเอกสารแสดงสิทธิการได้มาและโฉนดที่ดิน

                      (๒)  ถ้าเป็นกรณีได้มาโดยศาลสั่ง  ให้จดทะเบียนในประเภทโอนตามคำสั่งศาล  โดยระบุคำสั่งศาลไว้ด้วย

                      (๓)  ถ้าเป็นกรณีได้มาโดยประการอื่น  ให้ปฏิบัติตามความใน (๒)  โดยอนุโลม

                      (๔)  ถ้าโฉนดที่ดินมีชื่อไม่ตรงกับกรณีศาลสั่งมาหรือมีการจดทะเบียนผูกพันอยู่เช่นจำนอง เช่า ภารจำยอม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบ  เมื่อศาลแจ้งมาอย่างไร  ให้ปฏิบัติตามควรแก่กรณี

 

                                                                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗

                                                                                      (ลงชื่อ)         พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ

                                                                                                         (พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ)

                                                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๗๑  ตอนที่ ๘๒ (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๔๙๗)


 

( ท.ด. ๑)

 

ที่บ้าน

 
ที่สวน / ไร่

 
ที่นา
 
ที่ .........................
 
นอกเขต

คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 
ในเขต

 และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน  ประเภท .............................................

ตำแหน่งที่ดิน

ระวาง........................................................................................ ตำบล ..........................................................................................

เลขที่ดิน......................................................................................อำเภอ ..........................................................................................

หน้าสำรวจ..................................................................................จังหวัด ........................................................................................

โฉนดที่ดิน

เลขที่ ..................................................................................... เล่ม ............................................. หน้า .............................................

จำนวนที่ดิน ............................................. ไร่ ............................................. งาน ............................................. ตารางวา

                     ๑.  ข้าพเจ้าผู้มีนามต่อไปนี้  มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว ขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง  ถ้าข้าพเจ้าให้ถ้อยคำไม่เป็นความจริงให้ใช้ถ้อยคำนี้ยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

                     ๒.  ข้าพเจ้า ................................................................................ ผู้ ...........................................................................
                                       .............................................
อายุ .............................................ปี  สัญชาติ ............................................. บิดา / มารดาชื่อ .................................................................

โสด
หม้าย
คู่สมรสชื่อ ..................................................

อยู่ที่บ้าน / หมู่บ้าน .................................. เลขที่ ...................... ตรอก/ซอย .............................................. ถนน .....................................
หมู่ที่ .................... ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .............................................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................................................................................................................................

                     ๓. ข้าพเจ้า ...................................................................................... ผู้ .....................................................................
                                       ................................................
อายุ .............................................ปี  สัญชาติ ......................... บิดา / มารดาชื่อ ...................................................................................

โสด
หม้าย
คู่สมรสชื่อ ................................................. สัญชาติ ...........................

อยู่ที่บ้าน / หมู่บ้าน ............................ เลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ......................................
หมู่ที่ .................... ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...............................................................................................................................................................

                     ๔.  ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทำนิติกรรมนี้เป็นเงิน .................................. บาท ............................. สตางค์

                     ๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

                          (๑)  ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
                          (๒)  ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔.  เป็นราคาที่แท้จริง
                          (๓) ............................................................................................................................
                          (๔) ............................................................................................................................ 

                                                                                                        

                                                                                 วันที่ ................... เดือน ........................... พ.ศ. ..................
                                                                                        ลงชื่อ ..................................................... ผู้ขอ
                                                                                        ลงชื่อ ..................................................... ผู้ขอ
                                                                                        ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอบสวน
                     
                                                                             ( .....................................................)

                                                        

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

 

๑)  ราคาประเมินทุนทรัพย์ ............................................................ บาท ...................................... สตางค์

๒)  โฉนดที่ดินใหม่ระวาง ................................................ เลขที่ดิน ....................................... หน้าสำรวจ ..............................

      โฉนดที่ดินเลขที่ ...................................................... เล่ม ...................................................หน้า ......................................

      จำนวนที่ดิน ...........................................ไร่ ................................................... งาน ................................................ วา

       คงเหลือ  ...............................................ไร่ ................................................... งาน ................................................ วา

๕)  ได้จดทะเบียนแล้วแต่วันที่ ........................................ เดือน ................................................ พ.ศ. ............................

 

 ลงชื่อ ....................................................................

        (................................................................)

เจ้าพนักงานที่ดิน

 

                                                                                       

  

หมายเหตุ   ๑.  ให้ทำเครื่องหมาย   /  ใน
หน้าข้อความที่ต้องการ
                  ๒.  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก

 


 

( ท.ด. ๑ ก)

 
ที่บ้าน
 
ที่สวน / ไร่
 
ที่นา
 
ที่ .........................
 
นอกเขต

คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 
ในเขต

 และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน  ประเภท .............................................

                                           

          ก.  ที่ดิน    

 

น.ส. ๓
 
น.ส.๓ ก.
   
 
อื่น ๆ....................................................................

ตำแน่งที่ดิน                                                                             ทะเบียน

หมู่ที่ ................................................................................... เลขที่ ................................................................................... 
ตำบล .................................................................................. เล่ม .......................................... หน้า ................................... 
อำเภอ .................................................................................  เลขที่ที่ดิน ...........................................................................
จังหวัด ................................................................................... 
ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ .............................................................  หมายเลข ..........................  แผ่นที่ ............................ 
จำนวนที่ดิน ............................................. ไร่ ...................................... งาน................................. ตารางวา

          ข.  อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

...................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................

                    ๑.  ข้าพเจ้าผู้มีนามต่อไปนี้  มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว ขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง  ถ้าข้าพเจ้าให้ถ้อยคำไม่เป็นความจริงให้ใช้ถ้อยคำนี้ยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

                     ๒.  ข้าพเจ้า ................................................................ ผู้ ...............................................................................
                                       .............................................
อายุ ........................................ปี  สัญชาติ ..................... บิดา / มารดาชื่อ ...................................................................................

 
 โสด
 
หม้าย
 
คู่สมรสชื่อ ..................................

อยู่ที่บ้าน / หมู่บ้าน ....................... เลขที่ ................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน .............................................
หมู่ที่ .................... ตำบล/แขวง .................................อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ...................................
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................................................................................................................

                    ๓. ข้าพเจ้า ............................................................. ผู้ .................................................................................
                                       ................................................
อายุ ...........................ปี  สัญชาติ .................................... บิดา / มารดาชื่อ .............................................................................

 
 โสด
 
หม้าย
 
คู่สมรสชื่อ ..................................... สัญชาติ ..................................

อยู่ที่บ้าน / หมู่บ้าน ............................. เลขที่ ...................... ตรอก/ซอย .................................. ถนน ...........................................
หมู่ที่ .................... ตำบล/แขวง ..................... อำเภอ/เขต ....................................... จังหวัด .....................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................................................................................................................

                     ๔.  ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทำนิติกรรมนี้เป็นเงิน ...................... บาท ................................... สตางค์

                     ๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

                          (๑)  ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
                          (๒)  ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔.  เป็นราคาที่แท้จริง
                          (๓) ............................................................................................................................
                          (๔) ............................................................................................................................ 

                                                                                                        

                                                                                 วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
                                                                                        ลงชื่อ ...................................................... ผู้ขอ
                                                                                        ลงชื่อ ...................................................... ผู้ขอ
                                                                                        ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอบสวน
                     
                                                                             ( ....................................................)

 

 

 

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

 ๑)  ราคาประเมินทุนทรัพย์ ............................................................ บาท ...................................... สตางค์

๒)
 
น.ส.๓
 
น.ส. ๓ ก. ใหม่เลขที่ ....................................
 
อื่น ๆ ...................................................................................................
ทะเบียนเล่ม...........................................................  หน้า ...........................................................
จำนวนที่ดิน..................................... ไร่ ............................................ งาน .................................... ตารางวา
คงเหลือ .......................................... ไร่ ............................................ งาน .................................... ตารางวา

  ๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วันที่ ..................................... เดือน .......................................... พ.ศ.  ............................

 

ลงชื่อ ................................................................................

        (..............................................................................)

                                      พนักงานเจ้าหน้าที่

 


หมายเหตุ ๑. ให้ทำเครื่องหมาย /  ใน
 
หน้าข้อความที่ต้องการ
๒.  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก